×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું સ૨નામું બાંધકામ શાખા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી એલ.ડી.ચૌધરી કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩ ,૨૪૦૬૫૧ , 9909826179
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩
અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબ૨ કચેરી ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી એલ.ડી.ચૌધરી કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ) ૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩ ૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩ 9909826179