×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરિયાશાખા

શાખાનું સરનામુ:

સાબરકાઠા જિલ્લા પંચાયત હિંમતનગર .

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

ડો.પી.એલ.અસારી ,ઇન્ચાર્જ જીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી

ફોન નંબર

૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

.નં

અધિકારીશ્રીનું નામ

હોદો

ફોનનંબર (કચેરી)

મોબાઈલ નંબર

૧.

ડો.પી.એલ.અસારી

ઇનચાર્જ જિલ્લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી

૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨

૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮