પંચાયત વિભાગ

આઈ.સી.ડી.એસ શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આઈ.સી.ડી.એસ શાખા સંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી આર. જી. શ્રીમાળી , ઇ/ચા પ્રો.ઓફીસર ICDS
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રીમતી જે.એસ.પ્રજાપતિ ઇ/ચા પ્રો.ઓફીસર ICDS૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯ ૯૯૭૪૭૮૮૮૧૯ -