પંચાયત વિભાગ

આર.સી.એચ.શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર.સી.એચ.શાખા સંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી આર.જી.શ્રીમાળી , આર.સી.એચ.ઓ.
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી આર.જી.શ્રીમાળી આર.સી.એચ.ઓ. ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧ ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯