પંચાયત વિભાગ

આર.સી.એચ.શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર.સી.એચ.શાખા સંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી ર્ડા જે.એસ કનોડીયા, શાખા અધિકારી
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
ર્ડા જે.એસ કનોડીયાશાખા અધિકારી ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૮૧૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫