પંચાયત વિભાગ

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા વસ્‍તી વિષયક આંકડા અનુસુચિત જન જાતિની વસ્તી

અનુસુચિત જન જાતિની વસ્તી

૨૦૧૧ પ્રમાણે કુલ વસ્તી

અ.નં.જીલ્લા /તાલુકનું નામ લેવલ અનુસુચિત જન જાતી કુલ વસ્તી
પુરૂષ સ્ત્રી ટોટલ
સાબરકાંઠા કુલ ૧૬૫૨૦૨૧૬૩૦૪૧૩૨૮૨૪૩
ગ્રામ્ય ૧૫૭૫૮૫૧૫૬૦૬૧૩૧૩૬૪૬
શહેરી ૭૬૧૭૬૯૮૦૧૪૫૯૭
ખેડબ્રહ્મા કુલ ૧૧૧૨૧૭૧૦૯૭૪૭૨૨૦૯૬૪
ગ્રામ્ય ૧૦૯૧૬૪૧૦૭૭૫૩૨૧૬૯૧૭
શહેરી ૨૦૫૩૧૯૯૪૪૦૪૭
વિજયનગર કુલ ૪૦૫૭૩૪૦૯૩૬૮૧૫૦૯
ગ્રામ્ય ૩૯૬૩૬૪૦૦૪૦૭૯૬૭૬
શહેરી ૯૩૭૮૯૬૧૮૩૩
વડાલી કુલ ૧૯૩૪૧૭૫૯૩૬૯૩
ગ્રામ્ય ૧૮૧૦૧૬૫૪૩૪૬૪
શહેરી ૧૨૪૧૦૫૨૨૯
ઇડર કુલ ૭૪૧૭૬૯૨૭૧૪૩૪૪
ગ્રામ્ય ૫૫૫૭૫૩૦૮૧૦૮૬૫
શહેરી ૧૮૬૦૧૬૧૯૩૪૭૯
હિમતનગર કુલ ૩૪૮૨૩૧૮૬૬૬૬૮
ગ્રામ્ય ૧૦૪૨૯૯૨૨૦૩૪
શહેરી ૨૪૪૦૨૧૯૪૪૬૩૪
પ્રાંતિજ કુલ ૩૨૩૨૭૮૬૦૧
ગ્રામ્ય ૧૬૫૧૩૯૩૦૪
શહેરી ૧૫૮૧૩૯૨૯૭
તલોદ કુલ ૨૫૬૨૦૮૪૬૪
ગ્રામ્ય ૨૧૧૧૭૫૩૮૬
શહેરી ૪૫૩૩૭૮