પંચાયત વિભાગ

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા વસ્‍તી વિષયક આંકડા અનુસુચિત જાતિની વસ્તી

અનુસુચિત જાતિની વસ્તી

૨૦૧૧ પ્રમાણે કુલ વસ્તી
અ.નં.જીલ્લા /તાલુકનું નામ લેવલ અનુસૂચિત જાતિ કુલ વસ્તી
પુરૂષ સ્ત્રી ટોટલ
સાબરકાંઠા કુલ ૬૪૫૬૫૬૦૮૯૭૧૨૫૪૬૨
ગ્રામ્ય ૫૪૨૨૪૫૧૧૬૫૧૦૫૩૮૯
શહેરી ૧૦૩૪૧૯૭૩૨૨૦૦૭૩
ખેડબ્રહ્મા કુલ ૪૪૫૨૪૨૪૪૮૬૯૬
ગ્રામ્ય ૩૫૯૬૩૪૬૧૭૦૫૭
શહેરી ૮૫૬૭૮૩૧૬૩૯
વિજયનગર કુલ ૨૪૬૨૨૪૧૭૪૮૭૯
ગ્રામ્ય ૨૦૭૪૨૦૭૪૪૧૪૮
શહેરી ૩૮૮૩૪૩૭૩૧
વડાલી કુલ ૫૭૨૧૫૪૯૫૧૧૨૧૬
ગ્રામ્ય ૪૪૮૫૪૨૫૩૮૭૩૮
શહેરી ૧૨૩૬૧૨૪૨૨૪૭૮
ઇડર કુલ ૨૧૫૧૯૨૦૨૪૦૪૧૭૫૯
ગ્રામ્ય ૧૯૦૯૧૧૭૯૦૦૩૬૯૯૧
શહેરી ૨૪૨૮૨૩૪૦૪૭૬૮
હિમતનગર કુલ ૧૭૪૯૩૧૬૩૫૫૩૩૮૪૮
ગ્રામ્ય ૧૨૯૬૫૧૨૧૪૬૨૫૧૧૧
શહેરી ૪૫૨૮૪૨૦૯૮૭૩૭
પ્રાંતિજ કુલ ૬૮૨૧૬૩૬૯૧૩૧૯૦
ગ્રામ્ય ૬૪૬૯૬૦૨૯૧૨૪૯૮
શહેરી ૩૫૨૩૪૦૬૯૨
તલોદ કુલ ૬૦૯૭૫૭૭૭૧૧૮૭૪
ગ્રામ્ય ૫૫૪૪૫૩૦૨૧૦૮૪૬
શહેરી ૫૫૩૪૭૫૧૦૨૮