પંચાયત વિભાગ

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા વસ્‍તી વિષયક આંકડા જનરલ કુલ વસ્તી

જનરલ કુલ વસ્તી

૨૦૧૧ પ્રમાણે કુલ વસ્તી

અ.નં.જીલ્લા /તાલુકનું નામ લેવલ જનરલ કુલ વસ્તી
પુરૂષ સ્ત્રી ટોટલ
સાબરકાંઠા કુલ ૭૧૧૮૪૫૬૭૬૮૨૬૧૩૮૮૬૭૧
ગ્રામ્ય ૫૮૯૧૬૦૫૬૨૩૫૩૧૧૫૧૫૧૩
શહેરી ૧૨૨૬૮૫૧૧૪૪૭૩૨૩૭૧૫૮
ખેડબ્રહ્મા કુલ ૧૪૭૯૯૬૧૪૫૧૪૭૨૯૩૧૪૩
ગ્રામ્ય ૧૩૫૨૨૩૧૩૨૯૧૯૨૬૮૧૪૨
શહેરી ૧૨૭૭૩૧૨૨૨૮૨૫૦૦૧
વિજયનગર કુલ ૫૧૯૬૨૫૧૯૩૩૧૦૩૮૯૫
ગ્રામ્ય ૪૮૮૨૬૪૮૯૯૧૯૭૮૧૭
શહેરી ૩૧૩૬૨૯૪૨૬૦૭૮
વડાલી કુલ ૪૭૧૭૦૪૫૧૮૭૯૨૩૫૭
ગ્રામ્ય ૩૬૫૮૦૩૫૧૩૧૭૧૭૧૧
શહેરી ૧૦૫૯૦૧૦૦૫૬૨૦૬૪૬
ઇડર કુલ ૧૩૨૪૮૮૧૨૫૪૧૬૨૫૭૯૦૪
ગ્રામ્ય ૧૧૦૫૪૮૧૦૫૦૫૦૨૧૫૫૯૮
શહેરી ૨૧૯૪૦૨૦૩૬૬૪૨૩૦૬
હિમતનગર કુલ ૧૬૮૯૨૪૧૫૬૭૪૫૩૨૫૬૬૯
ગ્રામ્ય ૧૧૬૨૫૮૧૦૮૧૭૮૨૨૪૪૩૬
શહેરી ૫૨૬૬૬૪૮૫૬૭૧૦૧૨૩૩
પ્રાંતિજ કુલ ૮૩૫૬૬૭૭૭૧૩૧૬૧૨૭૯
ગ્રામ્ય ૭૧૪૭૩૬૬૨૧૦૧૩૭૬૮૩
શહેરી ૧૨૦૯૩૧૧૫૦૩૨૩૫૯૬
તલોદ કુલ ૭૯૭૩૯૭૪૬૮૫૧૫૪૪૨૪
ગ્રામ્ય ૭૦૨૫૨૬૫૮૭૪૧૩૬૧૨૬
શહેરી ૯૪૮૭૮૮૧૧૧૮૨૯૮