પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા વસ્‍તી વિષયક આંકડા

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

જનરલ કુલ વસ્તી
અનુસુચિત જાતિની વસ્તી
અનુસુચિત જન જાતિની વસ્તી