પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપશુપાલન શાખા પશુધન નિરિક્ષકશ્રીઓની માહિતિ

પશુપાલન શાખા , સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત – હિંમતનગર હસ્તકના પ્રા.પ.સા.કે. ખાતે ફરજ બજાવતા પશુધન નિરિક્ષકશ્રીઓની માહિતિ.


તાલુકાનુ નામઅ.નંસંસ્થાનુ નામસ્થળફરજ પરના અધિકારીશ્રીનુ નામહોદ્દોમો.નંબર
હિંમતનગરપ્રા.પ.સા.કે. રૂપાલશ્રી.એસ.જે.બ્રહ્મભટ્ટ પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૬૩૪૧૮૭૪
પ્રા.પ.સા.કે. પુરાલશ્રી.ટી.સી.રામી પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૦૭૯૦૭૭
પ્રા.પ.સા.કે. કાણીયોલશ્રી.સી.આર.જાડેજા પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૩૩૮૫૭૨
પ્રા.પ.સા.કે. હિંમતપુર શ્રી.એમ.એમ.પટેલ પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૬૩૬૪૩૭૯
પ્રા.પ.સા.કે. બામણા શ્રી.આઇ.જી.ડોડીયા પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૬૯૬૯૬૦
પ્રાંતિજપ્રા.પ.સા.કે. મોયદ શ્રી.એમ.એ.ખણુસીયા પશુધન નિરિક્ષક ૯૮૨૫૩૧૫૫૧૨
પ્રા.પ.સા.કે. ઘડકણ શ્રી.પી.એલ.વેદવ્યાસ પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૯૭૫૬૬૬૪
તલોદપ્રા.પ.સા.કે. નવલપુર શ્રી.જે.એન.પટેલ પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૬૫૨૨૮૭૧
પ્રા.પ.સા.કે. અણીયોડ શ્રી.જે.એન.પટેલ ઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૬૫૨૨૮૭૧
ઇડર૧૦પ્રા.પ.સા.કે. વેરાબળ શ્રી આર.કે. પટેલ પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૬૮૯૬૨૦
૧૧પ્રા.પ.સા.કે. દાવડ શ્રી આઇ.એમ.પઠાણ પશુધન નિરિક્ષક ૯૯૨૫૪૫૮૦૦૯
૧૨પ્રા.પ.સા.કે. ઉમેદગઢ શ્રી કે.એલ.ઠાકોર પશુધન નિરિક્ષક
વડાલી૧૩પ્રા.પ.સા.કે. રહેડા શ્રી એમ.જી.મનસુરી પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૦૫૮૧૧૭
ખેડબ્રહ્મા૧૪પ્રા.પ.સા.કે. દેરોલ શ્રી કે.એસ.બારા પશુધન નિરિક્ષક ૯૮૨૫૮૬૪૧૮૪
૧૫પ્રા.પ.સા.કે. ઉંચી ધનાલ શ્રી સિરાજ ડોડીયા પશુધન નિરિક્ષક ૯૮૨૫૦૫૭૯૮૦
૧૬પ્રા.પ.સા.કે. સેમ્બલીયા શ્રી સિરાજ ડોડીયા ઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક ૯૮૨૫૦૫૭૯૮૦
પોશીના૧૭પ્રા.પ.સા.કે. લામ્બડીયા શ્રી કે.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક ૯૮૨૫૮૬૪૧૮૪
૧૮પ્રા.પ.સા.કે. દેલવાડા શ્રી કે.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક ૯૮૨૫૮૬૪૧૮૪
વિજયનગર૧૯પ્રા.પ.સા.કે. કણાદર શ્રી એન.એમ.પટેલ પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૦૬૬૦૦૪
૨૦પ્રા.પ.સા.કે. ચીતરીયા શ્રી એન.એમ.પટેલ ઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૦૬૬૦૦૪
૨૧પ્રા.પ.સા.કે. પરોસડા શ્રી એન.એમ.પટેલ ઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક ૯૪૨૭૦૬૬૦૦૪