પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપશુપાલન શાખા પશુધન નિરિક્ષકશ્રીઓની માહિતિ

પશુપાલન શાખા , સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત – હિંમતનગર હસ્તકના પ્રા.પ.સા.કે. ખાતે ફરજ બજાવતા પશુધન નિરિક્ષકશ્રીઓની માહિતિ.


તાલુકાનુ નામઅ.નંસંસ્થાનુ નામસ્થળફરજ પરના અધિકારીશ્રીનુ નામહોદ્દોમો.નંબર
હિંમતનગરપ્રા.પ.સા.કે. રૂપાલશ્રી.એસ.જે.બ્રહ્મભટ્ટપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૬૩૪૧૮૭૪
પ્રા.પ.સા.કે. પુરાલશ્રી.ટી.સી.રામીપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૦૭૯૦૭૭
પ્રા.પ.સા.કે. કાણીયોલશ્રી.સી.આર.જાડેજાપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૩૩૮૫૭૨
પ્રા.પ.સા.કે. હિંમતપુરશ્રી.એમ.એમ.પટેલપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૬૩૬૪૩૭૯
પ્રા.પ.સા.કે. બામણાશ્રી.આઇ.જી.ડોડીયાપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૬૯૬૯૬૦
પ્રાંતિજપ્રા.પ.સા.કે. મોયદશ્રી.એમ.એ.ખણુસીયાપશુધન નિરિક્ષક૯૮૨૫૩૧૫૫૧૨
પ્રા.પ.સા.કે. ઘડકણશ્રી.પી.એલ.વણકરપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૯૭૫૬૬૬૪
તલોદપ્રા.પ.સા.કે. નવલપુરશ્રી.જે.એન.પટેલપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૬૫૨૨૮૭૧
પ્રા.પ.સા.કે. અણીયોડશ્રી.જે.એન.પટેલઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૬૫૨૨૮૭૧
ઇડર૧૦પ્રા.પ.સા.કે. વેરાબળશ્રી આર.કે. પટેલપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૬૮૯૬૨૦
૧૧પ્રા.પ.સા.કે. દાવડશ્રી આઇ.એમ.પઠાણપશુધન નિરિક્ષક૯૯૨૫૪૫૮૦૦૯
૧૨પ્રા.પ.સા.કે. ઉમેદગઢશ્રી કે.એલ.ઠાકોરપશુધન નિરિક્ષક  
વડાલી૧૩પ્રા.પ.સા.કે. રહેડાશ્રી એમ.જી. મનસુરીપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૦૫૮૧૧૭
ખેડબ્રહ્મા૧૪પ્રા.પ.સા.કે. દેરોલશ્રી કે.એસ.બારાપશુધન નિરિક્ષક૯૮૨૫૮૬૪૧૮૪
૧૫પ્રા.પ.સા.કે. ઉંચી ધનાલશ્રી સિરાજ ડોડીયાપશુધન નિરિક્ષક૯૮૨૫૦૫૭૯૮૦
૧૬પ્રા.પ.સા.કે. સેમ્બલીયાશ્રી સિરાજ ડોડીયાઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક૯૮૨૫૦૫૭૯૮૦
પોશીના૧૭પ્રા.પ.સા.કે. લામ્બડીયાશ્રી કે.એસ.બારાઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક૯૮૨૫૮૬૪૧૮૪
૧૮પ્રા.પ.સા.કે. દેલવાડા (છો) શ્રી કે.એસ.બારાઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક૯૮૨૫૮૬૪૧૮૪
વિજયનગર૧૯પ્રા.પ.સા.કે. કણાદરશ્રી એન.એમ.પટેલપશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૦૬૬૦૦૪
૨૦પ્રા.પ.સા.કે. ચીતરીયાશ્રી એન.એમ.પટેલઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૦૬૬૦૦૪
૨૧પ્રા.પ.સા.કે. પરોસડાશ્રી એન.એમ.પટેલઇ.ચા. પશુધન નિરિક્ષક૯૪૨૭૦૬૬૦૦૪