પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપશુપાલન શાખા પશુચિકિત્સા અધિકારીશ્રીઓ

પશુપાલન શાખા , સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત – હિંમતનગર પશુદવાખાના ખાતે ફરજ બજાવતા પશુચિકિત્સા અધિકારીશ્રીઓની માહિતિ.


તાલુકાનુ નામઅ.નંસંસ્થાનુ નામસ્થળફરજ પરના અધિકારીશ્રીનુ નામહોદ્દોસમ્પર્ક નંબર
હિંમતનગર પશુદવાખાનુ હિંમતનગરડો.પી.પી.પટેલ . પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૦૬૨૩૩૦
પશુદવાખાનુ ગામ્ભોઇડો. એસ.કે.પરમાર પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૨૫૫૫૩૧૬૨
પશુદવાખાનુ ઇલોલડો.પી.પી.પટેલ . ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૦૬૨૩૩૦
પશુદવાખાનુ ગઢોડાડો.પી.પી.પટેલ . ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૦૬૨૩૩૦
પશુદવાખાનુ રાજેન્દ્રનગરડો. એસ.કે.પરમાર ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૨૫૫૫૩૧૬૨
પ્રાંતિજ પશુદવાખાનુ પ્રાંતિજડો.પી.જી.પટેલ પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૫૦૪૭૭૬
પશુદવાખાનુ ઘડીડો.એસ.બી.પટેલ પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૯૮૬૫૦૬૨૦
પશુદવાખાનુ સોનાસણડો.પી.જી.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૫૦૪૭૭૬
પશુદવાખાનુ તખતગઢડો.એસ.બી.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૯૮૬૫૦૬૨૦
તલોદ ૧૦પશુદવાખાનુ તલોદડો.ડી.પી.પટેલ પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૭૦૩૭૩૫૩
૧૧પશુદવાખાનુ પુંસરીડો.કે.એલ.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૦૮૮૪૪૪૩૯
ઇડર ૧૨પશુદવાખાનુ ઇડર ડો.કે.એચ.આગલોડીયા પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૭૦૧૨૯૪૬
૧૩પશુદવાખાનુ ચિત્રોડા ડો.કે.એચ.આગલોડીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૭૦૧૨૯૪૬
૧૪પશુદવાખાનુ જાદર ડો.કે.એચ.આગલોડીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૭૦૧૨૯૪૬
૧૫પશુદવાખાનુ કડીયાદરા ડો.ડી.એ. પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૭૦૩૮૫૬૯
વડાલી ૧૬પશુદવાખાનુ વડાલી ડો.ડી.એ. પટેલ પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૭૦૩૮૫૬૯
૧૭પશુદવાખાનુ ડોભાડા ડો.જી.આર.વઘાસીયા પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
ખેડબ્રહ્મા ૧૮પશુદવાખાનુ ખેડબ્રહ્મા ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
૧૯ફરતુ પશુદવાખાનુ ખેડબ્રહ્મા ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
૨૦પશુદવાખાનુ લક્ષ્મીપુરા ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
૨૧પશુદવાખાનુ ખેરોજ ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
પોશીના ૨૨ફરતુ પશુદવાખાનુ પોશીના ડો.પી.કે.પટેલ પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
૨૩પશુદવાખાનુ પોશીના ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
વિજયનગર ૨૪પશુદવાખાનુ વિજયનગર ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૫ફરતુ પશુદવાખાનુ વિજયનગર ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૬ફરતુ પશુદવાખાનુ ચિઠોડા ડો.પી.એસ.બારા પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૭પશુદવાખાનુ ચિઠોડા ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૮પશુદવાખાનુ આંતરસુબા ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬


તાલુકાનુ નામ
અ.નંસંસ્થાનુ નામસ્થળફરજ પરના અધિકારીશ્રીનુ નામહોદ્દોસમ્પર્ક નંબર
ખેડબ્રહ્મા૧૮પશુદવાખાનુ ખેડબ્રહ્મા ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
૧૯ફરતુપશુદવાખાનુ ખેડબ્રહ્મા ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
૨૦પશુદવાખાનુ લક્ષ્મીપુરા ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
૨૧પશુદવાખાનુ ખેરોજ ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
પોશીના૨૨પશુદવાખાનુ પોશીના ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
૨૩ફરતુપશુદવાખાનુ પોશીના ડો.પી.કે.પટેલ પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
વિજયનગર૨૪પશુદવાખાનુ વિજયનગર ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૫ફરતુપશુદવાખાનુ વિજયનગર ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૬ફરતુપશુદવાખાનુ ચિઠોડા ડો.પી.એસ.બારા પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૭પશુદવાખાનુ ચિઠોડા ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૮પશુદવાખાનુ આંતરસુબા ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬