પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપશુપાલન શાખા પશુચિકિત્સા અધિકારીશ્રીઓ

પશુપાલન શાખા , સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત – હિંમતનગર પશુદવાખાના ખાતે ફરજ બજાવતા પશુચિકિત્સા અધિકારીશ્રીઓની માહિતિ.


તાલુકાનુ નામઅ.નંસંસ્થાનુ નામસ્થળફરજ પરના અધિકારીશ્રીનુ નામહોદ્દોસમ્પર્ક નંબર
હિંમતનગર પશુદવાખાનુ હિંમતનગરડો.પી.પી.પટેલ . પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૦૬૨૩૩૦
પશુદવાખાનુ ગામ્ભોઇડો. એસ.કે.પરમારપશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૨૫૫૫૩૧૬૨
પશુદવાખાનુ ઇલોલડો.પી.પી.પટેલ . ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૦૬૨૩૩૦
પશુદવાખાનુ ગઢોડાડો.પી.પી.પટેલ . ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૦૬૨૩૩૦
પશુદવાખાનુ રાજેન્દ્રનગરડો. એસ.કે.પરમારઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૨૫૫૫૩૧૬૨
પ્રાંતિજપશુદવાખાનુ પ્રાંતિજડો.પી.જી.પટેલ પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૫૦૪૭૭૬
પશુદવાખાનુ ઘડીડો.એસ.બી.પટેલ પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૯૮૬૫૦૬૨૦
પશુદવાખાનુ સોનાસણડો.પી.જી.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૫૦૪૭૭૬
પશુદવાખાનુ તખતગઢડો.એસ.બી.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૯૮૬૫૦૬૨૦
તલોદ૧૦પશુદવાખાનુ તલોદડો.ડી.પી.પટેલ પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૭૦૩૭૩૫૩
૧૧પશુદવાખાનુ પુંસરીડો.કે.એલ.પટેલપશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૦૮૮૪૪૪૩૯
ઇડર૧૨પશુદવાખાનુ ઇડર ડો.કે.એચ.આગલોડીયા પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૭૦૧૨૯૪૬
૧૩પશુદવાખાનુ ચિત્રોડા ડો.કે.એચ.આગલોડીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૭૦૧૨૯૪૬
૧૪પશુદવાખાનુ જાદર ડો.કે.એચ.આગલોડીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૭૦૧૨૯૪૬
૧૫પશુદવાખાનુ કડીયાદરા ડો.ડી.એ. પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૭૦૩૮૫૬૯
વડાલી ૧૬પશુદવાખાનુ વડાલી ડો.ડી.એ. પટેલ પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૭૦૩૮૫૬૯
૧૭પશુદવાખાનુ ડોભાડા ડો.જી.આર.વઘાસીયા પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩


તાલુકાનુ નામ
અ.નંસંસ્થાનુ નામસ્થળફરજ પરના અધિકારીશ્રીનુ નામહોદ્દોસમ્પર્ક નંબર
ખેડબ્રહ્મા૧૮પશુદવાખાનુ ખેડબ્રહ્મા ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
૧૯ફરતુપશુદવાખાનુ ખેડબ્રહ્મા ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
૨૦પશુદવાખાનુ લક્ષ્મીપુરા ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
૨૧પશુદવાખાનુ ખેરોજ ડો.જી.આર.વઘાસીયા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૮૭૯૯૦૯૧૪૩
પોશીના૨૨પશુદવાખાનુ પોશીના ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
૨૩ફરતુપશુદવાખાનુ પોશીના ડો.પી.કે.પટેલ પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬
વિજયનગર૨૪પશુદવાખાનુ વિજયનગર ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૫ફરતુપશુદવાખાનુ વિજયનગર ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૬ફરતુપશુદવાખાનુ ચિઠોડા ડો.પી.એસ.બારા પશુચિકિત્સા અધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૭પશુદવાખાનુ ચિઠોડા ડો.પી.એસ.બારા ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૯૭૮૧૧૫૮૫૯
૨૮પશુદવાખાનુ આંતરસુબા ડો.પી.કે.પટેલ ઇ.ચા. પશુચિકિત્સાઅધિકારી૯૪૨૮૯૬૨૮૦૬