પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપશુપાલન શાખા રાજ્યમાં શ્રેષ્ઠ પશુપાલક માટે એવોર્ડ

રાજ્યમાં શ્રેષ્ઠ પશુપાલક માટે એવોર્ડ

૫ રાજ્યમાં શ્રેષ્ઠ પશુપાલક માટે એવોર્ડ
યોજનાનુ નામ ટુંકમાં મહત્વ વિગત
રાજ્યમાં શ્રેષ્ઠ પશુપાલક માટે એવોર્ડપશુપાલન વ્યવસાયને આદર્શ અને નફાકારક બનાવનાર પશુપાલકોને પ્રોત્સાહન યોજનાનુ અમલીકરણ ઘનિષ્ઠ પશુસુધારણા યોજનાના એકમ ધ્વારા વિભાગીય સંયુક્ત પશુપાલન નિયા.શ્રીની કચેરી ના નિયંત્રણ હેઠળ દરખાસ્ત મોકલવાની હોય છે.