પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાજન્‍મ મરણની નોંઘણી
સાબરકાંઠા જિલ્લો વર્ષ ૨૦૧૬
અ.નં તાલુકા નું નામ અંદાજિત જન્મ કુલ નોંઘાયેલ જન્મ ટકા અંદાજિત મરણ કુલ નોંઘાયેલ મરણ ટકા
હિંમતનગર ૮૧૪૨ ૧૨૨૨૦ ૧૫૦.૦૯ ૨૮૬૨ ૨૫૪૫ ૮૮.૯૨
ઇડર ૬૪૪૭ ૬૬૮૩ ૧૦૩.૬૬ ૨૨૬૬ ૧૪૧૪ ૬૨.૪૦
વડાલી ૨૩૦૯ ૭૫૧ ૩૨.૫૨ ૮૧૧ ૫૦૦ ૬૧.૬૫
ખેડબ્રહમા ૭૩૨૮ ૪૮૮૧ ૬૬.૬૧ ૨૫૭૬ ૬૫૯ ૨૫.૫૮
વિજયનગર ૨૫૯૭ ૧૪૧૮ ૫૪.૬૦ ૯૧૩ ૫૪૭ ૫૯.૯૧
તલોદ ૩૮૬૦ ૨૧૮૩ ૫૬.૫૫ ૧૩૫૭ ૮૩૫ ૬૧.૫૩
પ્રાંતિજ ૪૦૩૨ ૧૨૨૩ ૩૦.૩૩ ૧૪૧૭ ૮૧૩ ૫૭.૩૭
પોશીના ૩૨૭૩ ૨૪૨૩ ૭૪.૦૩ ૧૧૫૦ ૩૭૪ ૩૨.૫૨
જિલ્લા નું કુલ ૩૭૯૮૮ ૩૧૭૮૨ ૮૩.૬૬ ૧૩૩૫૨ ૭૬૮૭ ૫૭.૫૭