પંચાયત વિભાગ

bpl-list

મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
હિંમતનગર
ભિલોડા
ધનસુરા
બાયડ
ખેડબ્રહમા
માલપુર
મેધરજ
ઈડર
મોડાસા
૧૦ પ્રાંતિજ
૧૧ તલોદ
૧૨ વડાલી
૧૩ વિજયનગર