પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ દબાણ શાખાસંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી ઇ/ચા શ્રી એ.જી.પટેલ શાખા અધિકારી
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
ફેકસ નંબ૨ -

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી એ.જી.પટેલ ઇ/ચા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧- ૯૮૨૫૧૮૮૫૦૮