પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ દબાણ શાખાસંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી આર. એ. પટેલ (ઈ.ચા), શાખા અધિકારી
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
ફેકસ નંબ૨ -

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી આર. એ. પટેલઇ/ચા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧-૯૪૨૭૦૮૪૮૩૧