પંચાયત વિભાગ

જનરલ શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ જનરલ શાખા સંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી એ. એમ. દેસાઇ , ના.જી.વિ.અ.શ્રી (મ)
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૨૦
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૨૦

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી એ. એમ. દેસાઇ ના.જી.વિ.અ.શ્રી (મ)૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૨૦૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૨૦ ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦