પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેઆબોહવા

આબોહવા


જીલ્‍લામાં સને ર૦૧૬ નાવર્ષમાં સરેરાશવરસાદ ૮૭૧ મીમી વરસાદ નોંધાયેલ છે. જીલ્‍લામાં શિયાળામાં ઓછામાં ઓછું ૧ર.૦ સેન્‍ટ્રીગ્રેડ સરેરાશઉષ્‍ણતામાન અને ઉનાળામાં વધુમાં વધુ ૪૩.૧ સેન્‍ટીગ્રેડ ઉષ્‍ણતાપમાનરહે છે.

I