પંચાયત વિભાગ

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

૧૧ વસ્‍તી (ર૦૧૧) મુજબ

૧૪૦૪૮૬૫


ગ્રામ્‍ય : પુરૂષ

૫૯૬૬૫૧


સ્‍ત્રી

૫૬૯૪૮૨


કુલ

૧૧૬૬૧૩૩


શહેરી : પુરૂષ

૧૨૨૬૮૫


સ્‍ત્રી

૧૧૪૪૭૩


કુલ

૨૩૭૧૫૮

૧૨ અનુસૂચિત જાતિ :- પુરૂષ

૬૪,૫૬૫


સ્‍ત્રી

૬૦,૮૯૭


કુલ

૧,૨૫,૪૬૨


અનુસૂચિત જનજાતિ પુરૂષ

૧,૬૫,૨૦૨


સ્‍ત્રી

૧,૬૩,૦૪૧


કુલ

૩,૨૮,૨૪૩

૧૩રાજયની કુલ વસતિ સામે સામે જિલ્‍લાની કુલ વસતિનું પ્રમાણ

૪.૧૧

૧૪શહેરી વસ્‍તીનું પ્રમાણ

૧૦.૮૧

૧૫ગ્રામ્‍ય વસ્‍તીનું પ્રમાણ

૮૯.૧૯

૧૬વસ્‍તીની ગીચતા (દર ચા.કિ.મી.દીઠ)

૩૧૨

૧૭વસ્‍તી વૃદ્ધિ દર(૧૯૦૧ થી ર૦૧૧ દરમ્‍યાન )

૧૬.૫૬

૧૮જાતિ પ્રમાણ ( સેકસ રેશીયો) (દર હજાર પુરૂષોએ સ્‍ત્રીઓનું પ્રમાણ )

૯૫૧

૧૯સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ( ટકામાં )

૭૫.૭૫


પુરૂષો

૮૫.૮૨


સ્‍ત્રીઓ

૬૫.૨૭

૨૦ગરીબી રેખા હેઠળના કુટુંબોની સંખ્‍યા ૦ -૧૬૪૨૧૫૨


૧૭-૨૦૫૪૫૬૧

કુલ ૯૬૭૧૩

પાછળ જુઓઆગળ જુઓ