પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠસાબરકાંઠા જિલ્‍લાની માહીતી

સાબરકાંઠા જીલ્લાની માહીતી

અ.નં તાલુકાનું નામ કુલ ગ્રામ પંચાયની સંખ્યા કુલ ગામોની સંખ્યા
ખેડબ્રહ્મા ૩૨૭૬
વડાલી ૩૯૫૫
પોશીના ૧૭૫૯
ઇડર ૧૦૧૧૪૪
તલોદ ૬૦૭૭
વિજયનગર ૩૧૮૬
પ્રાંતિજ ૫૯૬૯
હિમતનગર ૯૭૧૪૬
કુલ ૪૩૬૭૧૨