પંચાયત વિભાગ

કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુંટુબકલ્‍યાણ શાખા સંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી કે. ડી. નિનામા , વહીવટી અધિકારી કુ.કલ્‍યાણ
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૪૯૦
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૪૯૦

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી કે. ડી. નિનામાવહીવટી અધિકારી કુ.કલ્‍યાણ) ૦૨૭૭૨-૨૪૨૪૯૦૦૨૭૭૨-૨૪૨૪૯૦--