પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે જમીનનુ ક્ષેત્રફળ

તા.૩૧-૩-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જીલ્લામાં તાલુકાવાર જમીનનુ ક્ષેત્રફળ દર્શાવતુ પત્રક.

અ.નં.તાલુકાનુ નામકુલ ગામો તાલુકાનું કુલ ક્ષેત્રફળ
હિંમતનગર૧૫૪૭૭૫૨૦
પ્રાંતિજ ૬૫૪૧૭૬૬
તલોદ૭૪૪૩૬૩૪
ઇડર૧૪૧૭૯૯૩૦
વડાલી૫૭૩૪૦૩૦
ખેડબ્રહ્મા ૭૫૪૮૭૧૧
વિજયનગર૮૬૪૬૫૫૦
પોશીના૫૯૩૮૪૩૯
સાબરકાંઠા કુલ ૭૧૧૪૧૦૫૮૦