પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામમેલેરિયાશાખા
શાખાનું સરનામસાબરકાઠા જિલ્લા પંચાયત હિંમતનગર .
મૂખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી બનેસિંહ રાઠોડ,જીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨
ફેકસ નંબર૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં અધિકારીશ્રી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી બનેસિંહ રાઠોડજીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨૦ર૭૭ર- ર૪રપપર ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮