પંચાયત વિભાગ

પોશીના

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો પોશીના ના ગામો

પોશીનાના ગામો

પાલીયા બીયાઝીઝણાટમતરવાડા
બેડીકલછાવાડઉબરવા
બારાકાલીકાંકરગુણ ભાંખરી
મામા પીપળાઆંજણીગાંધીસણ
છંત્રાગકોટડાટાઢીવેડી
કોલંદલાંબડીયામથાસરા
કોલંદ તળાવપોલાપણજોટાસણ
અજાવાસટેબડાવીછી
લાખીયાટેબડીકુકડી
સોનગઢખરેણીયા
પડાપાટદેડકા
કાજાવાસચોલીયા
આંબા મહુડાગોલવાડા
ચંન્દ્રાણામાલવાસ
છોછરમોવતપુરા
દેલવાડા (છો.)નાડા
દાંતીયામેઠીવેડી
અંબાસરસાલેરા
દેમતીપીપલીયા
દંત્રાલવલસાડી
દોતડકાઠીયા
ગણેરગુદીખાણ
ગંચ્છાલીપોશીના
ખંઢોરાપેટા છાપરા
ગણવાસેબલીયા (પોશીના)