પંચાયત વિભાગ

પ્રાંતીજના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકોપ્રાંતીજના ગામો

પ્રાંતીજના ગામો

અમીનપુરકરોલસોનાસણ
આમોદરાકાલીપુરાસદાની મુવાડી
ઓરાણકેશરપુરપુનાદરા
અનવરપુરાકમાલપુરપઢાયડા
અંબાવાડાસાદોલીયાસુખડ
અમરાપુરલીમલાતાજપુર
આસરોડાકતપુરતખતગઢ
બાલીસણામોયદ રૂપાજી ઉંછા
બાકરપુરમોયદ નાથાજીમામરોલી
બોભામહાદેવપુરાવાઘરોટા
ઈંદ્રાજપુરમજરાવાઘપુર
બાઈની મુવાડીમેમદપુરવડવાસા
માવાની મુવાડીલાલપુરવદરાડ
છાદરડામૌછાવજાપુર
દલપુરનનાનપુરઝીંઝવા
દલાની મુવાડીનિકોડિયા ઝાલાની મુવાડી
ફતેપુરપિલુદ્રા રામપુરા
ગેડપલ્લાચરરૂપપુરા
મોરવાડપોગલુઅમલાની મુવાડી
ગલેસરાપોયડા 
ઘડીરાસલોડ 
ઘડકણરસુલપુર 
હડમતીયાસલાલ 
જેનપુરસાંપડ 
કાટવાડસીતવાડા