પંચાયત વિભાગ

તલોદના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો તલોદના ગામો

તલોદના ગામો

અહમદપુરાગંભીરપુરામહિયલ
મોરાલીછત્રીસારાયણીયા
અણિયોડદાદરડામહાદેવપુરા
બોરીયા જગાપુરરોઝડમહેકાલ
આંજણાદેવિયામહેલાવ
અણખોલધાધવાસણામોહનપુર
ગોબરની મુવાડીદોલતાબાદમુધાસણા
આંત્રોલીવાસ દોલજીફોજીવાડામોકમની મુવાડી
લવારીલાલાની મુવડીમોટાચેખલા
આંત્રોલીવાસ પુંજાજીગઢવાડમોતેસરી
રૂપાલગોરાનાનાચેખલા
બાદરની મુવાડીઉમેદની મુવાડીસલાટપુર
ચંદપુરગુલાબની મુવાડીનાનીસિહોલી
બડોદરામોઢુકાનવા
સોનીસરગુલાબપુરાનવલપુર
વાવડીગુંદિયાનવાવાસ
પનાપુરહરસોલપડુસણ
બાલીસણાજવાનપુરાપુંસરી
રાણીપુરાજોરાજીના મુવાડારણાસણ
ભાટીયાકાબોદરીસાગપુર
ભીમપુરાકાબોદરાસિમલીયા
બોરીયા બેચરાજીકરમીપુરાસુલતાનપુર
લાલપુરકઠવાડાતાજપુર કેમ્પ
માલવણખેરોલઉજેડીયા
ચારણવંટામાધવગઢવલીયમપુરા
વરવાડાવાવ