પંચાયત વિભાગ

વડાલીના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો વડાલીના ગામો

વડાલીના ગામો

મઠભોજાયતજામરેલા
નારાયણપુરાભવાનગઢ
અરસામડારામપુર(વા)
કોદરેલીવાસણા(અ)
અસાઈહઠોજ
અંબાવાડાધીરાકંબોયા
બાબસરકંજેલી
વેડાગામડી
બડોલહાથરવા
જલોદરાડોભાડા
ભજપુરામાલપુર
વેટલાકંબોસણી
ભંડવાલવાધપુર
નાદરીમોરડ
દેલવાડાધામડી
મેધકુબાધરોલ
ધરોદકેશરગંજ
થુરાવાસગોતા
થેરાસણાચુલ્લા
વિવાવવડગામડા
વાડોઠહિમતપુર
સવાસલાપહાડીયોલ
જુનાચામંુદાંત્રોલી
કોઠણરામપુર(ફુ)
નવાચામંુફુદેડા
વરતોલગાજીપુર
વાસણમહોર
રહેડાજેતપુર