પંચાયત વિભાગ

વિજયનગરના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકોવિજયનગરના ગામો

વિજયનગરના ગામો

આંતરસુબાઉખલાડુંગરીડગલા
ધોળીવાવખેડાસણખરોલ
અભાપુરકુડલાખરોલ
બંધણાજામણીયાનવાગામ ધનેલા
મતાલીલાદીવાડાભટેલા
વીરપુરકાલવણપાડેળા
અજેપુરકઠવાવડીબાલેટા
વજેપુરપૃથ્વીપુરાવાંકડા
ભાંખરાવિરેશ્વરગાડી
ઝેરધોલવાણીચિતરીયા
ખેરવાડાકાથરોટીકોડીયાવાડા
ગોલવાડાસારોલીપીપલોટી
ટોલડુંગરીવણધોલપાલ
અંન્દ્રોખારાજપુરઆમોદરા
અદેપુરકંથારીયામોવતપુરા
ભાંભુડીકેલાવા (ખો)લક્ષમણપુરા
ભુપતગઢકુડોલ ગોઢવાડાદઢવાવ
મોધરીનવાંધરાં ઉબરીયાંબિલડીયા
જોરવરનગરખોખરાસામૈયા
પરોસડાસરસવદંતોડ
નવાખોલાચંદવાસાજુસાવાડા
નવાભાગાનાલશેરીચિઠોડા
ખારીબેડીટીંટારણબોગાપાડા
કેલાવા(પરો)વસાઈભગોરાપાડા
આંતરીનેલાઉલીંમડા
જાલેટીબદરખાંવણજ
ગરાડાચીકણામસોતા
પરવઠઈટાવડીચામઠણ
ચિત્રોડીકણાદર