પંચાયત વિભાગ

હિંમતનગરના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકોહિંમતનગરના ગામો

હિંમતનગરના ગામો

ઈલોલકાનડાગાંભોઈ
કનાઈપ્રેમપુરકરણપુર
પરબડાપેથાપુરરાજપુર(ગાં)
લાલપુર(પ)રંગપુરરૂપાલ
ધાણધાજીવાપુરસઢા
સવગઢકાટવાડભાવપુર
વીરપુરહાપામહાદેવપુરા(કે)
કાંણીયોલનાદરી પેથાપુરનાદરી(રૂ)
વાસણાજીતોડઆકોદરા
તાંદોલતાજપુરીદેસાસણ
ઢબાલકુડોલઠુમરા
નવામોટી ડેમાઈમનોરપુર
બળવંતપુરાજાંબુડીપુરાલ
બલોચપુરઅંબાવાડાજવાનપુરા
અમરાપુરમોરડુગરાબીલપણ
રાજપુર(નવા)ખાંધોલરાયપુર
જામળા રામપુરા(ધો)નવલપુર(ભા)
લીખીપ્રતાપપુરાજવાનગઢ
ભાદરડીકેનપુરવગડી
મહાદેવપુરા(લો)ધોરવાડાશ્રવણા
લોલાસણનાની ડેમાઈમાથાસુરીયા
ગઢાગામડીબાવસર
કઠવાડીયાવિરાવાડા સાકરોડીયા
નુરપુરાહમીરગઢહાથરોલ
સાચોદરકુંપવજાપુર
પીપોદરસુરપુર(કુંપ)નિકોડા
વકતાપુરવાસણીઅડપોદરા
હાંસલપુરવાંટડાસુરજપુરા
બોરીયા ખુરાદચાંદરણીઅદાપુર
પીપલોદીમોતીપુરા(ચાં)પેઢમાલા
ગઢોડાકડોદરીમાલી
હડિયોલવાસણા(ચાં)પીપલીયા
હાÒપુરવાવડીરામપુર(રૂ)
દેઘરોટાલાલપુર(વા)બાંખોર
ખેડાવાડાસુરજપુરામાનપુર
મહાદેવપુર(ખે)ખેડચાંપલાનાર
જોરાપુરહમીરગઢ(ખે)હિંમતપુર
મહેરપુરાઅરજનપુરાહુંજ
દેરોલધનપુરારાયગઢ
નવાનગરરાયસંગપુરાઆડા હાથરોલ
નવલપુર(તા)બેરણાબામણા
પોલાજપુરકાંકણોલધુળેટા(બા)
સાયબાપુરઆગીયોલવાંટળી
સરોલી.ઢુંઢરમેડીટીંબા
કડોલીવેજરપમઠનરોડા
મુનપુરવામોજફતેપુર
ખાપરેટાનાંખીમોકડી
શિહોલીશણગાલનાની બેબાર
પુનાસણરાજેન્દ્રનગર