પંચાયત વિભાગ

ઇડરના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો ઇડરના ગામો

ઇડરના ગામો

કાવાબાદરપુરાસદાતપુરાખોડમ
કેશરપુરામોવતપુરાજાદરફીચોડ
કપોડાફાગોલજેઠીપુરાબડોલી
કાનપુરગોલવાડાબોલુન્દા (સો)બુઢીયા
તસીયામાથાસુરજસવંતગઢબરવાવ
લક્ષમણપુરાગુજરવાડુંગરીસારંગપુર
કુકડીયાલીંભોઈઈસરવાડાબ્રહમપુરી
વાંસડોલપાજદીયોલીઈટડી
લાલપુર(દા)ચિત્રોડીદેત્રોલીરામપુર(બ)
વાસણા(દા)કાબસોદાવડનરસિપુરા
કિશોરગઢગઢાદરામલીભુતીયા
રાવોલમોટાકોટડારેવાસભાણપુર
કલ્યાણપુરાવાટડાનવાભદ્રેસર
કમાલપુરધારાપુરઝંીઝવાહસનપુરા
કડીયાદરાચાંડપનેત્રામલીમાનપુરા
બુઢેલીચોટાસણગણેશપુરાસાંતોલ
ખાસ્કીચિત્રોડાનાનાકોટડાકંબોયા
હરિપુરા(ખા)ચડાસણાપાનોલમણીયોર
ગોરલભુવેલબકરપુરામસાલ
અબડાસણનાનીવાડોલમસ્તુપુરમાનગઢ
રણોદરાજાલીયાપ્રતાપગઢમોટીવાડોલ
ગાંઠીયોલસાહેબપુરાપતાપપુરામેસણ
ગુલાબપુરાછાપીપોશીનાકુવાવા
અચરાલજવાનપુરાફલાસણમાઢવા
મહિવાડાસાપાવાડાપાતળીયાસુદરપુર
સુદાસણાસરદારપુરમુડેટીરુવચ
બોલન્દ્રાચાંપારુદરડીરતનપુર
લાલપુર(બ)કુસ્કીગંભીરપુરાસવગઢ
લેઈસમલાપુરલાલોડાવિરપુર
વસાઈવેરાબરવડીયાવીરશેરપુર
અંકાલાપૃથ્વીપુરાપુજપુરસીયાસણ
વોરાવાવ્રઢીચણીયાપાચગામડાસીંંગા
સુરપુરહંીગળાજભેટાલીહિમતપુર
સાબલવાડઅરોડાહરીપુરા(અ)આરસોડીયા
એકલારાભાવનગરઓડાઉમેદપુરા
રણાસણઉમેદગઢજવાનગઢચોરીવાડ