પંચાયત વિભાગ

ખેડબ્રહ્માના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકોખેડબ્રહમાના ગામો
રાધીવાડનવાનાંનાહિંગટીયા(જા.)
ચીખલારોધરાપીપોદરા
નીચીધનાલવરતોલપાંચમહુડા
વાસણાશીતોલહિંગટીયા(ખા.)
રૂદ્રમાળાભુતીયાઝાઝવા પાંણાઇ
મેત્રાલવાલરણદિગથલી
દેલવાડા(ચા.)ખેડવાસેબલીયા(મ.)
પાદરડીપઢારાભરમીયા
ગાડુંધરોઇબાવળકાંઠીયા
લક્ષ્મીપુરાબહેડીયાદાણમહુળી
ગલોડીયાબાસોલપાથોરા
કલોલબોરડીપાટડીયા
દામાવાસગઢડા(શા.)બાંડીયા(ત.)
તાંદલીયાચાંપલપુરખેરોજ
શીલવાડલાંકટેબડી
કરૂંડાધોળીમહુડી
દેરોલ(વા.)ઉંચીધનાલમિઠીબેલી
દિધીયાકલ્લેકાચાંગોદ
ખેરગઢતુવેરરતનપુર
ખેરીવાવવિખરણનાનાબાવળ
જાડીસેબલઅંબાઇગઢામોટાબાવળ
વાધેશ્ર્વરીપંથાલનવામોટા
પરોયાગુંદેલબુબડીયા(છા.)
ધોળીવાવઆગીયાઉબોરા
જગન્નાથપુરામટોડાનાકા