પંચાયત વિભાગ

મોડાસાના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો મોડાસાના ગામો

મોડાસાના ગામો

અમલાઇ ઇટાડી નંદીસણ
બાડોદરા જમના છાપરા નાની ચીચાનો
બાજકોટ જંબુસર નવા વડવસા
બામણવાડ જાલોદર પાદર
બયાલ જીતપુર (દધાલીયા) પહાડપુર
ભાચડીયા જીતપુર (મહાદેવગ્રામ) પાલનપુર
ભાટકોટા જીવનપુર પાલીયાપુર
ભેરૂંડા જુના વડવસા રાજલી
ભીલકુવા કૌ રખીયાલ
બોડી ખાડોદા રામપુર (ગધાડા)
બોલુન્દ્ગા ખાલીકપુર રામપુર (સીનાવાડ)
બોરડી ખાંભીસર રસુલપુર
ચારણવાડા ખુમાપુર સાબલપુર
દઢાલીયા કીશોરપુરા સાજાપુર
દરીયાપુર કોકાપુર સાકરીયા
દેવલી કોલીખાડ સલામપુર
ઢાંક્રોલ કુડોલ સરડોઇ
ઢોલીયા (નાના-મોટા) લચ્છાઇ સરૂરપુર
ઢોલવાની લાલપુર(સારડી) શેરડી
ધુનાવાડા લીંભોઇ શામપુર
ડોલપુર (શીનવાડ) મદાસણા સીણાવાડ
ડુંગરવાડા માધુપુર સીતપુર
ફરેરી મહાદેવગ્રામ સુરપુર
ફુતા માલવણ (કેશાપુર) ટીંટીસર
ગઢા માઠ ટીંટોઇ
ગઢડા માઠાસુલીયા ઉમેદપુર (બોલુન્દ્ગા)
ગજાણ મેધાસણ ઉમેદપુર (દધાલીયા)
ગાલસુંદરા મોદરસુમ્બા વધાડીયા
ગનેશપુર મોડાસા વલ્લાવાંટા
ગરૂડી મોરા વાનીયાડ
ગોખારવા મોટી ચીચાનો વાંટા
હાફસાબાદ મોતીપુર વંટાડા (બોલુન્દ્ગા)
હાથીપુરા મુલોજ વંટાડા (મેધાસન)
ઇસરોઇ (મોતી) મુન્શીવાડા વરથુ
ઇસરોઇ (નાની) વોલ્વા -