પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

સને ૨૦૧૬ વરસાદની સરેરાશ માહિતી મુજબ સાબરકાંઠા જીલ્લામાં નીચે મુજબ વરસાદ નોધાયેલ છે . જેમાં હેડક્વાટર્સ હિમતનગર ખાતે નીચે મુજબ છે

અનં.જીલ્લો વર્ષવરસાદ(મી.મી.)
૧૧સાબરકાંઠા ૨૦૧૬ ૬૭૦.૧૫