પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખા નું નામ પંચાયત શાખા
શાખા નું નામ સાબરકાંઠા જીલ્લાપંચાયત હિંમતનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.કે.પટેલ, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ. એમ. દેસાઇનાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫