પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતીશાખા નું નામ પંચાયત શાખા
શાખા નું નામ સાબરકાંઠા જીલ્લાપંચાયત હિંમતનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ. એમ. દેસાઇ, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ. એમ. દેસાઇનાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ઈ/ચા૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨ ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦