પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે - ડી.ડી.ઓ. વિષે

ડી.ડી.ઓ. વિષે


શ્રી એચ.જે.વ્યાસ.ડી.ડી.ઓ. નું નામ શ્રી એચ.જે.વ્યાસ.(આઈ. એ. એસ.)
ડી.ડી.ઓ. નું સ૨નામુંસાબ૨કાંઠા જિલ્લા પંચાયત કચેરી,
મુ.પો.તા.હિંમતનગ૨ જિઃસાબ૨કાંઠા
ડી.ડી.ઓ.નો ફોન નંબ૨(કચેરી)૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૮૭૨
ઈ-મેલ ddo-sab@gujarat.gov.in