પંચાયત વિભાગ

ગ્રામ પંચાયત

મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત

ગામ પ્રમાણે વસ્તી વિષયક માહિતી
ભિલોડા
ખેડબ્રહમા
ધનસુરા
ઈડર
માલપુર
મેઘરજ
મોડાસા
તલોદ
વડાલી
વિજયનગર