પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીશ્રીનું નામહોદૃોફોન નંબર 
મોબાઇલકચેરી
શ્રી રાજેન્‍દ્રસિંહ કુંપાવતપ્રમુખશ્રી૯૪૨૬૭૨૮૬૦૧૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૩
શ્રી એચ. જે. વ્‍યાસ IASજીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
શ્રી એ. એમ. દેસાઇઈ/ચા ના.જી.વિ.અ.શ્રી (મ)૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮
શ્રી એ. એમ. દેસાઇ ના.જી.વિ.અ.શ્રી (પં)૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨
શ્રી જે.કે. ચાવડા જીલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪૦૨૭૭૨-૨૪૧૯૧૬
શ્રી  વી. એમ. શાહઇ/ચા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ) ૯૮૨૫૨૫૧૪૪૦૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૬૯
શ્રી આર.એસ.ઉપાધ્યાયજી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૯૦૯૯૭૦૨૧૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
શ્રી રાકેશભાઈ પ્રજાપતિના.જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૪૨૬૩૬૨૦૦૧૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
શ્રી વી. કે. પટેલજીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૩૯૯૪૩૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯
૧૦ર્ડા. મનિષ જે. ફેન્‍સીમુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૧ર્ડા. જયંત કનોરીયાઅધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૨શ્રી જે. એ. બારોટહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૮૨૫૨૧૪૧૪૧૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૩શ્રી એ.કે.રાઠોડ આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૭૫૨૯૧૪૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૪શ્રી એ. કે. ભાટીએપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૫શ્રી એ. એલ. ખરાડીવહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્‍ય)૯૬૮૭૬૭૯૦૧૫૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨  
૧૬શ્રી કે. ડી. નિનામાવહીવટી અધિકારી કુ.કલ્‍યાણ)-૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૭શ્રી બનેસિંહ રાઠોડજીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨
૧૮ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રીઇ/ચા. પ્રો.ઓફીસર ICDS૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯
૧૯ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રીનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૨૦શ્રી વી.એમ.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૯૮૨૫૮૯૪૨૮૧૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૨૧શ્રી અર્જુન એમ. પટેલજીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૯૪૮૧૨૨૦૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪
૨૨શ્રી આર.સી.ડામોરકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૯૪૨૬૩૯૮૩૨૩૦૨૭૭૨-૨૪૧૮૭૩
૨૩ઈ/ચા શ્રી એસ.બી.પ્રજાપતિઇ/ચા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૪૨૮૩૭૦૯૮૪૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૪શ્રી કે.કે.જોષીઇ/ચા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દબાણ૯૭૨૪૩૧૪૯૭૧૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૫ઈ/ચા શ્રી એમ.એચ. ભટ્ટજીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૪૧૧૨૧૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૩૫
૨૬શ્રી આર.એમ.ડામોર નિયામકશ્રી જી.ગ્રા.વિ.એ.૯૯૭૮૪૦૭૪૮૭૦૨૭૭૨-૨૪૪૮૯૭
૨૭શ્રી માધુભાઇ પટેલપ્રોજેકટ ડાયરેકટરશ્રી (DWDU)૯૪૨૭૩૬૮૭૧૮૦૨૭૭૨-૨૪૧૬૬૬
૨૮શ્રી આર.જી.શ્રીમાળી આર.સી.એચ.ઓ.૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૨૯ઈ/ચા શ્રી પી.એલ.જોશીપી. એ. ટુ. ડી.ડી.ઓ૯૪૨૬૫૨૨૫૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
૩૦શ્રી  એ.એમ.સોનીઅંગત મદદનીશ પ્રમુખશ્રી૯૮૨૫૨૩૧૩૫૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓના નામ અને ફોન નંબર

અ.નં.તાલુકાનું નામતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીનું નામમોબાઇલ 
સરકારીફોન નંબરકચેરી
હિંમતનગરશ્રી કે.કે.જોષી૯૭૨૪૩૧૪૯૭૧૦૨૭૭૨-૨૪૫૧૫૨
પ્રાંતિજશ્રીમતી એચ.જે.કાપડિયા૯૮૨૫૪૧૩૬૨૧૦૨૭૭૦-૨૩૦૪૩૬
તલોદઇ/ચા શ્રી એ.જી.પટેલ ૯૮૨૫૧૮૮૫૦૮૦૨૭૭૦-૨૨૧૮૭૨
ઇડરઈ/ચા શ્રી આર.બી..૫ટેલ૭૫૭૪૮૨૭૫૬૪૦૨૭૭૮-૨૫૦૦૨૨
વડાલીશ્રી ડી.બી.ચાવડા ૯૯૧૩૦૩૨૦૦૧૦૨૭૭૮-૨૨૨૬૩૦
ખેડબ્રહમાશ્રી એમ.એમ.ગઢવી ૯૯૯૪૫૯૬૯૯૩૦૨૭૭૫-૨૨૦૦૦૮
પોશીનાશ્રી એસ.ટી.સુથાર ૯૪૨૭૮૬૭૭૯૫૦૨૭૭૨-૨૮૩૩૧૩
વિજયનગરશ્રી એન.સી.ઠાકોર ૯૯૦૯૫૩૪૪૯૩૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૨૪