પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીશ્રીનું નામહોદૃોફોન નંબર
મોબાઇલકચેરી
શ્રીમતી રતનબેન કે. સુતરીયાપ્રમુખશ્રી૯૪૨૬૭૨૮૬૦૧૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૩
શ્રીમતી સ્તુતિ ચારણ IASજીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
શ્રી એ. એમ. દેસાઇ ના.જી.વિ.અ.શ્રી (મ)૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮
શ્રી એ. એમ. દેસાઇઈ/ચા ના.જી.વિ.અ.શ્રી (પં)૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨
શ્રી જે.કે. ચાવડા જીલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪૦૨૭૭૨-૨૪૧૯૧૬
શ્રી વાય. જે. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૯૭૩૭૧૩૯૬૮૦૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૬૯
શ્રી આર.એસ.ઉપાધ્યાયજી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૯૦૯૯૭૦૨૧૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
શ્રી પી. કે. વાઘેલાઇ/ચા ના.જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૨૬૫૧૧૬૯૬૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
શ્રી વી. કે. પટેલજીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૩૯૯૪૩૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯
ર્ડા. મનિષ જે. ફેન્‍સીમુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૦ર્ડા. જયંત કનોરીયાઅધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૧શ્રી વિશ્વજીતસિંહ વી રાઓલ હિસાબી અધિકારીશ્રી૯૬૬૨૦૫૩૯૮૫૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૨શ્રી એ.કે.રાઠોડ આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૭૫૨૯૧૪૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૩શ્રી એ. કે. ભાટીએપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૪શ્રી એ. એલ. ખરાડીવહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્‍ય)૯૬૮૭૬૭૯૦૧૫૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૫શ્રી કે. ડી. નિનામાવહીવટી અધિકારી કુ.કલ્‍યાણ)-૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૬શ્રી બનેસિંહ રાઠોડજીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨
૧૭શ્રી આર. જી. શ્રીમાળીઇ/ચા પ્રો.ઓફીસર ICDS૯૬૮૭૬૭૯૦૦૪૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯
૧૮ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રીનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૧૯શ્રી વી.એમ.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૯૮૨૫૮૯૪૨૮૧૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૨૦કુમારી ચેતના આર. ચૌધરી જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૮૪૦૧૪૪૬૬૭૬૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪
૨૧શ્રી આર.સી.ડામોરકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૯૪૨૬૩૯૮૩૨૩૦૨૭૭૨-૨૪૧૮૭૩
૨૨ઈ/ચા શ્રી એસ.બી.પ્રજાપતિઇ/ચા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૪૨૮૩૭૦૯૮૪૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૩શ્રી દિનેશભાઈ જી. પટેલ ઇ/ચા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દબાણ૯૮૨૫૩૩૪૭૭૬૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૪ઈ/ચા શ્રી એમ.એચ. ભટ્ટજીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૪૧૧૨૧૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૩૫
૨૫શ્રી આર.એમ.ડામોર નિયામકશ્રી જી.ગ્રા.વિ.એ.૯૯૭૮૪૦૭૪૮૭૦૨૭૭૨-૨૪૪૮૯૭
૨૬શ્રી માધુભાઇ પટેલપ્રોજેકટ ડાયરેકટરશ્રી (DWDU)૯૪૨૭૩૬૮૭૧૮૦૨૭૭૨-૨૪૧૬૬૬
૨૭શ્રી આર.જી.શ્રીમાળી આર.સી.એચ.ઓ.૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૨૮ઈ/ચા શ્રી પી.એલ.જોશીપી. એ. ટુ. ડી.ડી.ઓ૯૪૨૬૫૨૨૫૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
૨૯શ્રી એ.એમ.સોનીઅંગત મદદનીશ પ્રમુખશ્રી૯૮૨૫૨૩૧૩૫૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓના નામ અને ફોન નંબર

અ.નં.તાલુકાનું નામતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીનું નામમોબાઇલ
સરકારીફોન નંબરકચેરી
હિંમતનગરશ્રી દિનેશભાઈ જી. પટેલ ૯૮૨૫૩૩૪૭૭૬૦૨૭૭૨-૨૪૫૧૫૨
પ્રાંતિજશ્રીમતી એચ.જે.કાપડિયા૯૮૨૫૪૧૩૬૨૧૦૨૭૭૦-૨૩૦૪૩૬
તલોદઇ/ચા શ્રી એ.જી.પટેલ ૯૮૨૫૧૮૮૫૦૮૦૨૭૭૦-૨૨૧૮૭૨
ઇડરશ્રી કે.કે.ચૌધરી ૯૪૨૬૩૩૭૬૬૦૦૨૭૭૮-૨૫૦૦૨૨
વડાલીશ્રી ડી.બી.ચાવડા ૯૯૧૩૦૩૨૦૦૧૦૨૭૭૮-૨૨૨૬૩૦
ખેડબ્રહમાશ્રી એ.જી.ભાંભી૯૮૨૫૭૧૮૫૫૨૦૨૭૭૫-૨૨૦૦૦૮
પોશીનાશ્રી એસ.ટી.સુથાર ૯૪૨૭૮૬૭૭૯૫૦૨૭૭૨-૨૮૩૩૧૩
વિજયનગરઇ/ચા શ્રી ડી.બી.ચાવડા ૯૯૧૩૦૩૨૦૦૧૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૨૪