પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીશ્રીનું નામહોદૃોફોન નંબર
મોબાઇલકચેરી
શ્રી રાજેન્‍દ્રસિંહ કુંપાવતપ્રમુખશ્રી૯૪૨૬૭૨૮૬૦૧૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૩
શ્રી એચ. જે. વ્‍યાસ IASજીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
શ્રી એમ.કે.પટેલના.જી.વિ.અ.શ્રી (મ)૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮
શ્રી એ. એમ. દેસાઇના.જી.વિ.અ.શ્રી (પં)૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨
શ્રી જે.કે. ચાવડાજીલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪૦૨૭૭૨-૨૪૧૯૧૬
શ્રી વી. એમ. શાહઇ/ચા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૯૮૨૫૨૫૧૪૪૦૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૬૯
શ્રી આર.એસ.ઉપાધ્યાયજી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૯૦૯૯૭૦૨૧૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
ર્ડા જે.કે.પટેલઇ/ચા ના.જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૯૨૫૦૪૦૩૫૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪
શ્રી વી. કે. પટેલજીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૩૯૯૪૩૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯
૧૦ર્ડા. મનિષ જે. ફેન્‍સીમુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૧ર્ડા. જયંત કનોરીયાઅધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૨શ્રી જે. એ. બારોટહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૮૨૫૨૧૪૧૪૧૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૩શ્રી એ.કે.રાઠોડ આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૭૫૨૯૧૪૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨
૧૪શ્રી એ. કે. ભાટીએપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૫શ્રી એ. એલ. ખરાડીવહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્‍ય)૯૬૮૭૬૭૯૦૧૫૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
૧૬શ્રી કે. ડી. નિનામાવહીવટી અધિકારી કુ.કલ્‍યાણ)-૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦
૧૭શ્રી બનેસિંહ રાઠોડજીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨
૧૮ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રીઇ/ચા. પ્રો.ઓફીસર ICDS૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯
૧૯ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રીનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૨૦જગ્‍યા ખાલીમદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી-૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
૨૧શ્રી અર્જુન પટેલજીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૯૪૮૧૨૨૦૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪
૨૨શ્રી આર.સી.ડામોરકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૯૪૨૬૩૯૮૩૨૩૦૨૭૭૨-૨૪૧૮૭૩
૨૩ઈ/ચા શ્રી એસ.બી.પ્રજાપતિઇ/ચા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૪૨૮૩૭૦૯૮૪૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૪શ્રી કે.કે.જોષીઇ/ચા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દબાણ૯૭૨૪૩૧૪૯૭૧૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧
૨૫ઈ/ચા શ્રીમતી કલ્પનાબેન ભટ્ટજીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૭૦૦૩૭૬૯૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૩૫
૨૬શ્રી આર.એન.ખાંટનિયામકશ્રી જી.ગ્રા.વિ.એ.૯૮૨૫૩૧૯૭૭૭૦૨૭૭૨-૨૪૪૮૯૭
૨૭શ્રી માધુભાઇ પટેલપ્રોજેકટ ડાયરેકટરશ્રી (DWDU)૯૪૨૭૩૬૮૭૧૮૦૨૭૭૨-૨૪૧૬૬૬
૨૮ઈ/ચા શ્રી પી.એલ.જોશીપી. એ. ટુ. ડી.ડી.ઓ૯૪૨૬૫૨૨૫૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦
૨૯શ્રી એ.એમ.સોનીઅંગત મદદનીશ પ્રમુખશ્રી૯૮૨૫૨૩૧૩૫૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓના નામ અને ફોન નંબર

અ.નં.તાલુકાનું નામતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીનું નામમોબાઇલ
સરકારીફોન નંબરકચેરી
હિંમતનગરશ્રી કે.કે.જોષી૯૭૨૪૩૧૪૯૭૧૦૨૭૭૨-૨૪૫૧૫૨
પ્રાંતિજશ્રીમતી એચ.જે.કાપડિયા૯૮૨૫૪૧૩૬૨૧૦૨૭૭૦-૨૩૦૪૩૬
તલોદશ્રી કે. કે. ચૌધરી૭૫૬૭૦૧૫૫૭૬૦૨૭૭૦-૨૨૧૮૭૨
ઇડરઈ/ચા શ્રી આર.બી..૫ટેલ૭૫૭૪૮૨૭૫૬૪૦૨૭૭૮-૨૫૦૦૨૨
વડાલીશ્રી યુ.એસ.ઠાકોર૯૪૨૭૩૬૮૫૪૧૦૨૭૭૮-૨૨૨૬૩૦
ખેડબ્રહમાશ્રી વી.એસ.બોડાણા૭૫૬૭૦૧૫૪૪૫૦૨૭૭૫-૨૨૦૦૦૮
પોશીનાઇ/ચા શ્રી એ. જે. ભાંભી૯૯૨૫૭૧૮૫૫૨૦૨૭૭૨-૨૮૩૩૧૩
વિજયનગરઇ/ચા શ્રી એ.જી.પટેલ ૯૮૨૫૧૮૮૫૦૮૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૨૪