પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીશ્રીનું નામહોદૃોફોન નંબર શાખાનું નામ
મોબાઇલકચેરી
શ્રીમતી રતનબેન કે. સુતરીયાપ્રમુખશ્રી૯૪૨૬૭૨૮૬૦૧૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૩ 
શ્રીમતી સ્તુતિ ચારણ IASજીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦ 
શ્રી એ. એમ. દેસાઇ ના.જી.વિ.અ.શ્રી (મ)૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮મહેકમશાખા , મહેસુલશાખા, જનરલ શાખા
શ્રી એ. એમ. દેસાઇઈ/ચા ના.જી.વિ.અ.શ્રી (પં)૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨પંચાયતશાખા , વિકાસશાખા
શ્રી જે.કે. ચાવડા જીલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪૦૨૭૭૨-૨૪૧૯૧૬આંકડા શાખા
શ્રી  વાય. જે. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૯૭૩૭૧૩૯૬૮૦૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૬૯સિંચાઈ શાખા
શ્રીમતી એમ .એમ ગઢવી જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૯૦૯૯૭૧૬૯૬૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪શિક્ષણ શાખા
શ્રી જે.કે.પટેલ ઇ/ચા ના.જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૯૯૨૫૦૪૦૩૫૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪શિક્ષણ શાખા
શ્રી વી. કે. પટેલજીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૩૯૯૪૩૭૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯ખેતીવાડી શાખા
૧૦ર્ડા. મનિષ જે. ફેન્‍સીમુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨આરોગ્ય શાખા
૧૧ર્ડા. જયંત કનોરીયાઅધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦આરોગ્ય શાખા
૧૨શ્રી વિશ્વજીતસિંહ વી રાઓલ હિસાબી અધિકારીશ્રી૯૬૬૨૦૫૩૯૮૫૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨હિસાબી શાખા
૧૩શ્રી એ.કે.રાઠોડ આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૭૫૨૯૧૪૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨હિસાબી શાખા
૧૪શ્રી એ. કે. ભાટીએપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨આરોગ્ય શાખા
૧૫શ્રી એ. એલ. ખરાડીવહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્‍ય)૯૬૮૭૬૭૯૦૧૫૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨  આરોગ્ય શાખા
૧૬શ્રી કે. ડી. નિનામાવહીવટી અધિકારી કુ.કલ્‍યાણ)-૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦કુ.કલ્યાણ શાખા
૧૭શ્રી બનેસિંહ રાઠોડજીલ્‍લા મલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૫૨મેલેરિયા શાખા
૧૮શ્રીમતી જે.એસ.પ્રજાપતિ પ્રો.ઓફીસર ICDS૯૯૭૪૭૮૮૮૧૯૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૯icds શાખા
૧૯ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રીનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮પશુપાલન શાખા
૨૦ઈ/ચા ડો.સંદીપભાઈ પરમાર મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૯૮૨૫૫૫૩૧૬૨૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮પશુપાલન શાખા
૨૧કુમારી ચેતના આર. ચૌધરી જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૮૪૦૧૪૪૬૬૭૬૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪સમાજકલ્યાણ શાખા
૨૨શ્રી આર.સી.ડામોરકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૯૪૨૬૩૯૮૩૨૩૦૨૭૭૨-૨૪૧૮૭૩બાંધકામ શાખા
૨૩ઈ/ચા શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ જે. પટેલ ઇ/ચા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૮૨૫૩૨૭૩૯૭૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧સહકાર શાખા
૨૪ઇ/ચા શ્રી એ.જી.પટેલ ઇ/ચા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દબાણ૯૮૨૫૧૮૮૫૦૮૦૨૭૭૨-૨૪૩૯૧૧દબાણ શાખા
૨૫ઈ/ચા શ્રીમતી કલ્પનાબેન ભટ્ટજીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૭૦૦૩૭૬૯૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૩૫આયુર્વેદ શાખા
૨૬શ્રી આર.એમ.ડામોર નિયામકશ્રી જી.ગ્રા.વિ.એ.૯૯૭૮૪૦૭૪૮૭૦૨૭૭૨-૨૪૪૮૯૭ 
૨૭શ્રી માધુભાઇ પટેલપ્રોજેકટ ડાયરેકટરશ્રી (DWDU)૯૪૨૭૩૬૮૭૧૮૦૨૭૭૨-૨૪૧૬૬૬ 
૨૮શ્રી આર.જી.શ્રીમાળી આર.સી.એચ.ઓ.૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨આરસીએચ શાખા
૨૯ઈ/ચા શ્રી પી.એલ.જોશીપી. એ. ટુ. ડી.ડી.ઓ૯૪૨૬૫૨૨૫૦૫૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦ 
૩૦શ્રી  એ.એમ.સોનીઅંગત મદદનીશ પ્રમુખશ્રી૯૮૨૫૨૩૧૩૫૫૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫ 

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓના નામ અને ફોન નંબર

અ.નં.તાલુકાનું નામતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીનું નામમોબાઇલ 
સરકારીફોન નંબરકચેરી
હિંમતનગરઇ/ચા શ્રી એ.જી.પટેલ ૯૮૨૫૧૮૮૫૦૮૦૨૭૭૨-૨૪૫૧૫૨
પ્રાંતિજશ્રીમતી એચ.જે.કાપડિયા૯૮૨૫૪૧૩૬૨૧૦૨૭૭૦-૨૩૦૪૩૬
તલોદશ્રી એમ.એમ.પટેલ ૯૭૨૬૭૯૬૬૧૧૦૨૭૭૦-૨૨૧૮૭૨
ઇડરઇ/ચા શ્રી આર.બી.પટેલ ૯૪૨૯૧૭૯૨૯૫૦૨૭૭૮-૨૫૦૦૨૨
વડાલી ઇ/ચા શ્રી પી.સી.સુમેરા ૯૯૨૫૪૩૬૮૪૨૦૨૭૭૮-૨૨૨૬૩૦
ખેડબ્રહમાઇ/ચા શ્રી એ.જી.ભાંભી૯૮૨૫૭૧૮૫૫૨૦૨૭૭૫-૨૨૦૦૦૮
પોશીનાશ્રી એ.એ.જોશી ૯૯૨૫૩૧૩૦૮૧૦૨૭૭૨-૨૮૩૩૧૩
વિજયનગરશ્રી પી.સી.સુમેરા ૯૯૨૫૪૩૬૮૪૨૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૨૪