પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે


શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ એન કુંપાવત
પ્રમુખનું નામ :શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ એન કુંપાવત
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત, સાબરકાંઠા
ફોન નં
૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૦૫
૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૩
ફેકસ નં

મો.નં.
૯૪૨૬૭૨૮૬૦૧