પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ વસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી વિષયક માહિતી


અ.નં.તાલુકાનું નામ ગ્રામ પંચાયત ની સંખ્યા ગ્રામની સંખ્યા કુલ વસ્તી ગ્રામ્ય વસ્તી શહેરી વસ્તી એસ.સી વસ્તી એસ.ટી. વસ્તી સાક્ષરતા દર બી.પી.એલ. ૦-૧૬ બી.પી.એલ.૧૬-૨૦ કુલ કામ કરનાર કુલ કામ નહિ કરનાર
ખેડબ્રહ્મા ૩૨૭૬૧૬૧૫૩૨૧૩૬૫૩૧૨૫૦૦૧૮૬૯૬૨૨૦૯૬૪૫૩.૧૫૧૬૦૩૫૧૮૯૮૩૧૩૬૪૩૨૧૫૬૪૧૧
વડાલી ૩૯૫૫૯૨૩૫૭૭૧૭૧૧૨૦૬૪૬૧૧૨૧૬૩૬૯૩૭૩.૯૪૨૦૮૩૫૪૦૪૪૬૪૭૬૪૫૮૮૧
પોશીના ૧૭૫૯૧૩૧૬૧૧૧૩૧૬૧૧૪૪.૨૩
ઇડર ૧૦૧૧૪૪૨૫૭૯૦૪૨૧૫૫૯૮૪૨૩૦૬૪૧૭૫૯૧૪૩૪૪૭૯.૬૪૪૧૬૨૯૯૨૬૧૧૮૯૮૩૧૪૭૭૨૪
તલોદ ૬૦૭૭૧૫૪૪૨૪૧૩૬૧૨૬૧૮૨૯૮૧૧૮૭૪૪૬૪૭૭.૦૫૩૯૨૯૬૫૦૩૬૮૯૨૪૮૫૫૦૦
વિજયનગર ૩૧૮૬૧૦૩૮૯૫૯૭૮૧૭૬૦૭૮૪૮૭૯૮૧૫૦૯૭૫.૯૧૪૮૨૩૬૧૧૦૪૩૯૬૦૫૯૯૩૫
પ્રાંતિજ ૫૯૬૯૧૬૧૨૭૯૧૩૭૬૮૩૨૩૫૯૬૧૩૧૯૦૬૦૧૮૦.૮૯૨૧૧૫૫૧૫૨૭૨૬૧૭૮૮૬૬૨
હિમતનગર ૯૭૧૪૬૩૪૦૨૮૯૨૩૯૦૫૬૧૦૧૨૩૩૩૩૮૪૮૬૬૬૮૮૨.૬૮૯૦૦૫૧૨૮૧૫૧૨૧૫૦૮૧૯૫૬૫૮
કુલ ૪૩૬૭૧૨૧૪૦૩૨૯૧૧૧૬૬૧૩૩૨૩૭૧૫૮૧૨૫૪૬૨૩૨૮૨૪૩૭૪.૧૯૪૨૧૫૨૬૪૮૯૩૬૦૮૯૦૦૭૭૯૭૭૧