તાલુકા પંચાયત પ્રમુખશ્રી,
શ્રીમતી કોકીલાબેન લલ્લુભાઈ ગમાર,
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
શ્રી એસ.ટી.સુથાર
શ્રી એસ.ટી.સુથાર
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

તાલુકા વિષે

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ - -
  • ગ્રામ પંચાયતો- ૧૭
  • વિસ્તાર- ૨૪.૩૬૭૬°અક્ષાશ., ૭૩.૦૩૧૭°રેખાંશ
  • વસતી - ૧૩૦૨૬૯
  • સાક્ષરતા - -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ - ૧૧૦
  • માઘ્‍યમિક શાળાઓ - ૫
  • કોલેજો - ૧
વધારે...

Last Update : 20/6/2019

Users : 667958