પંચાયત વિભાગ

પ્રકાશનો

મુખપૃષ્ઠ ઇ-સીટીઝન પ્રકાશનો

પ્રકાશનો

વિગતડાઉનલોડ માટે
ફાઇનલ બુક
પ્રજસેતુ એપ્રિલ -૨૦૧૭
પ્રજસેતુ માર્ચ -૨૦૧૭
પ્રજસેતુ જાન્યુઆરી-૨૦૧૭
પ્રજસેતુ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૬
પ્રજાસેતુ જુલાઈ-૨૦૧૬
પ્રજાસેતુ એપ્રિલ-મે-૨૦૧૬
પ્રજાસેતુ માર્ચ -૨૦૧૬
પ્રજાસેતુ ફેબ્રુઆરી -૨૦૧૬
પ્રજાસેતુ જાન્યુઆરી-૨૦૧૬
પ્રજસેતુ ડિસેમ્બર -૨૦૧૫
પ્રજસેતુ ઑક્ટોબર -૨૦૧૫
પ્રજસેતુ સપ્ટેમ્બર -૨૦૧૫
પ્રજસેતુ ઔગષ્ટ -૨૦૧૫
પ્રજાસેતુ જુલાઈ-૨૦૧૫
પ્રજાસેતુ જુન-૨૦૧૫
પ્રજાસેતુ મે-૨૦૧૫
પ્રજાસેતુ એપ્રિલ-૨૦૧૫
પ્રજસેતુ માર્ચ-૨૦૧૫
પ્રજાસેતુ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૫
પ્રજાસેતુ જાન્યુઆરી-૨૦૧૫
જાન્યુઆરી-૨૦૧૪Download Zip
ફ્રેબુઆરી-૨૦૧૪Download Zip
૨૬ જાન્યુઆરી,મહોત્સવ ૨૦૧૪
૨૬ જાન્યુઆરી, મહોત્સવ ૨૦૧૪
પ્રજાસેતુ ઓગસ્ટ - ૨૦૧૪
પ્રજાસેતુ સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૪
પ્રજાસેતુ નવેમ્બર -૨૦૧૪
પ્રજાસેતુ ડિસેમ્બર- ૨૦૧૪
પ્રજાસેતુ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૩
પ્રજાસેતુ-માર્ચ-૨૦૧૩
પ્રજાસેતુ-ઓગસ્ટ-૨૦૧૩
પ્રજાસેતુ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૩
પ્રજાસેતુ-ઑક્ટોબર-૨૦૧૩
પ્રજાસેતુ-નવેમ્બર-૨૦૧૩
પ્રજાસેતુ-ડિસેમ્બર-૨૦૧૩
પ્રજાસેતુ-વાર્ષિક-૨૦૧૨
પ્રજાસેતુ-જુન-૨૦૧૨
પ્રજાસેતુ-ડિસેમ્બર-૨૦૧૨
ઓગસ્ટ-૨૦૧૨
ડિસેમ્બર-૨૦૧૧
નવેમ્બર-૨૦૧૧
ઑક્ટોબર-૨૦૧૧
સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૧
ઓગસ્ટ-૨૦૧૧
જુલાઈ-૨૦૧૧
જૂન-૨૦૧૧
મે-૨૦૧૧
એપ્રિલ-૨૦૧૧
માર્ચ- ૨૦૧૧
ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧
જાન્યુઆરી-૨૦૧૧
પંચાયત સમાચાર, સાબરકાંઠા (માસ- એપ્રિલ વર્ષ- ૨૦૧૧)
પંચાયત સમાચાર, સાબરકાંઠા (માસ- ફ્રેબુઆરી વર્ષ- ૨૦૧૧)
પંચાયત સમાચાર, સાબરકાંઠા (માસ- જાન્યુઆરી વર્ષ- ૨૦૧૧)
૨૬ મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણીDownload Zip