પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ગ્રામ પંચાયતજીલ્લા પંચાયત સદસ્યશ્રી

જીલ્લા પંચાયત સદસ્યશ્રી


અ.નં. જિ.પં.સીટનું નામ સીટનો પ્રકાર જીલ્લા પંચાયતના સદસ્યશ્રીનું નામમોબાઈલ નંબરરીમાર્કસ
1૯-ચંન્દ્રાણાઅનુસુચિત આદિજાતિઅંગારી રણછોડભાઈ ગુજરાભાઈ8980495444 
2૯-દંત્રાલઅનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રીબુબડીયા ભાવનાબેન રાજુભાઈ9586184131 
3૧૧-દેમતીઅનુસુચિત આદિજાતિ સ્ત્રીડાભી લીલાબેન કાન્તીભાઈ9427692961 
4રર-કોટડાઅનુસુચિત આદિજાતિગમાર તેજુભાઈ હોનાભાઈ9586324533 
ક્રમ જીલ્લા પંચાયતના સદસ્ય શ્રીનું નામ ટેલી.નં
અનુબેન વસંતભાઈ પટેલ
મુ.આંટા કંપા પો.ગોતા,
તા ખેડબ્રહમા
જી.સાબરકાંઠા
૯૮૭૯૯૪૭૩૦૩
લક્ષ્મીબેન વિનુભાઈ પટેલ
મુ.વાવ, પો.પડુસણ,
તા.તલોદ
જી.સાબરકાંઠા
૯૪૨૬૮૨૨૨૬૨
અભેસિંહ મોવતસિંહ ઝાલા
મુ.નવા બડોદરા, પો.બડોદરા
તા. તલોદ
૯૮૯૮૮૫૦૧૭૪
રતનબેન કચરાભાઈ સુતરીયા
મુ.પો.બડોલી
તા.ઈડર
જી.સાબરકાંઠા
૯૫૩૭૨૫૫૧૦૪
રામજી ચંદુજી પરમાર
મુ.રાસલોડ ,પો.ઉંછા,
તા.પ્રાંતિજ
જી.સાબરકાંઠા
૯૭૧૪૦૫૪૬૮૧
કુમનબા શૈલેન્દ્રસિંહ મકવાણા
મુ.લાલપુર,
પો.જાંબુડીતા.હિંમતગનર
જી.સાબરકાંઠા
૯૪૦૯૬૭૪૪૬૨
ગણપતભાઈ પ્રભાભાઈ પટેલ
મુ.રામપુર,પો.ગાંભોઈ
તા.હિંમતનગર
જી.સાબરકાંઠા
રણછોડભાઈ ગુજરાભાઈ અંગારી
મુ.પો.પીપલીયા
તા. પોશીના
જી.સાબરકાંઠા
ભાવનાબેન રાજુભાઈ બબુડીયા
મુ.ગંચ્છાલી, પો.પીપલીયા
તા. પોશીના
જી.સાબરકાંઠા
૯૪૨૭૬૪૪૨૪૫
૧૦રેખાબેન મુકેશભાઈ પટેલ
મુ.પો.આરસોડીયા
તા. ઈડર
જી.સાબરકાંઠા
૯૯૨૫૯૩૪૫૭૫
૧૧લીલાબેન કાન્તુભાઈ ડાભી
મુ.પો.દેમતી ,
તા.પોશીના
જી.સાબરકાંઠા
૯૪૨૭૬૯૨૯૬૧
૧૨ઉજમબા બાલુસિહ સોલંકી
મુ.પો.દોલતાબાદ(પરબડીવાસ)
તા.તલોદ
જી.સાબરકાંઠા
૧૩દિવણજી શંકરજી ઠાકોર
મુ.લક્ષીપુરા(ગો),પો.ગોલવાડા
તા.ઈડર
જી.સાબરકાંઠા
૯૯૨૫૩૪૧૦૯૪
૧૪ધર્મીષ્ઠાબેન દિનેશચંદ્ર દેસાઈ
મુ.પો.મુડેટી,
તા.ઈડર
જી.સાબરકાંઠા
૧૫વાલાભાઈ ખેમાભાઈ વણકર મુપો. અરોડાતા.ઈડર જી.સાબરકાંઠા૭૮૭૪૭૭૧૭૩૧
૧૬કંચનબા રણજીતસિહ સોલંકી
મુ.વાસણ, પો.ખેડ,
તા.હિંમતનગર
જી.સાબરકાંઠા
૯૪૨૬૮૫૦૯૫
૧૭વર્ષાબેન સુભાષભાઈ વણકર
મુ.પો. કડીયાદરા
તા.ઈડર
જી.સાબરકાંઠા
૧૮અરૂણાબેન કમજીભાઈ ડામોર
મુ.પો.મસોતા,
તા.વિજયનગર
જી.સાબરકાંઠા
૯૪૨૭૭૩૧૩૩૫
૧૯હર્ષદકુમાર શંકરભાઈ પટેલ
મુપો.હડીયોલ ,
તા.હિંમતનગર
જી.સાબરકાંઠા
૯૯૭૯૫૬૬૫૩૪
૨૦નંદુભાઈ ડાહયાભાઈ પટેલ
મુ.પો.રતનપુર
તા.ઈડર
જી.સાબરકાંઠા
૭૬૨૨૯૧૯૨૮૫
૨૧ચંદ્રીકાબેન અરવિંદભાઈ બબુડીયા
મુ.પીપોદરા(ડો)
તા.ખેડબ્રહમા
જી.સાબરકાંઠા
૯૭૧૨૨૫૭૯૮૯
૨૨તેજુભાઈ હોનાભાઈ ગમાર
મુ.છોછર,પો.ગણેર
તા.પોશીના
જી.સાબરકાંઠા
૨૩આનંદભાઈ માધાભાઈ લેબોલા
મુ.નાકા
તા.ખેડબ્રહમા
જી.સાબરકાંઠા
૨૪મંજુલાબેન મુળજીભાઈ પટેલ
મુ.બડોલ કંપા,પો.બડોલ
તા.વડાલી
જી.સાબરકાંઠા
૨૫વર્ષાબેન વિપુલકુમાર પટેલ
મુ.પો.મોયદ(નાથાજીવાસ)
તા.પ્રાતિજ
જી.સાબરકાંઠા
૨૬રાજેન્દ્રસિંહ નાથુસિંહ કુંપાવત
હર્ષ કન્સ્ટ્રકશન,
૧૮ ડોકટર હાઉસ
મુ.પો.તા. ઈડર
જી.સાબરકાંઠા
૨૭નિરૂબા લાલસિંહ પરમાર
ર૪૦,નાનો વાસ દરબાર ફળી,
મુ.પોલાજપુર
તા. હિંમતનગર
જી.સાબરકાંઠા
૯૩૭૫૪૯૯૨૪૪
૨૮નીલાબેન નરસિંહભાઈ પાંડોર
મુ.ધોલવાણી, પો.કઠવાવડી
તા.વિજયનગર
જી.સાબરકાંઠા
૨૯નેતાભાઈ સાજુભાઈ સોલંકી
મુ.નવામોટા
તા.ખેડબ્રહમા
જી.સાબરકાંઠા
૮૧૨૮૨૦૨૯૦૦
૩૦અંબાલાલ દાનાભાઈ પટેલ
મુ.કઠવાડા પો.મોઢુકા
તા.તલોદ
જી.સાબરકાંઠા
૯૯૭૯૮૭૪૪૭૧
૩૧મહેન્દ્રસિંહજી લાલસિંહજી રહેવર
મુ.પો.રૂપાલ
તા.હિંમતનગર
જી.સાબરકાંઠા
૩૨રહેમતબેન મહંમદભાઈ સુનેસરા
મુ.પો.સવગઢ
ઠે.ઝહીરાબાદ
તા.હિંમતનગર
જી.સાબરકાંઠા
૯૮૨૪૦૭૫૧૬૦
૩૩મિલ્કતસિહ ભીખુસિંહ રાઠોડ
મુ.પો.સીતવાડા
તા.પ્રાંતિજ જી.સાબરકાંઠા
૯૮૨૪૫૫૧૮૯૧
૩૪મણીલાલ ઈશ્વરભાઈ પટેલ
મુ.પો. અંબાવાડા
તા.પ્રાંતિજ
જી.સાબરકાંઠા
૯૮૭૯૭૪૯૦૭૧
૩૫જયેશકુમાર બળદેવભાઈ પટેલ
મુ.પો.કડોલી
તા. હિંમતનગર
જી.સાબરકાંઠા
૯૮૨૫૮૭૩૩૩૫
૩૬રાજેન્દ્રભાઈ ભરતભાઈ ડોણ
મુ.પો.ચંદવાસા
તા.વિજયનગર
જી.સાબરકાંઠા
૯૯૭૯૪૪૫૦૬૦