પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ શાળાઓની તાલુકાવાર યાદી

સર્વ શિક્ષા અભિયાન મિશન, સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની શાળાઓની તાલુકાવાર યાદી


Sr. No.BlockNo of SchoolsNo of Teachers (Working)No of StudentsNo of Classrooms
MaleFemaleTotalBoysGirlsTotal
1Himmatnagar23655385214051732715621329481310
2Idar20954655210981365612550262061061
3Khedbhrama161446396842134691296426433840
4Poshina 110329249578121511165823809620
5Prantij1143363927289409877718186745
6Talod1584484358839958944919407858
7Vadali1092562014575406516110567498
8Vijaynagar1273382595977456715914615577
Total122432523336658888832833391721716509

Management :- Pvt. Aided

Sr. No.BlockNo of SchoolsNo of Teachers (Working)No of StudentsNo of Classrooms
MaleFemaleTotalBoysGirlsTotal
1Himmatnagar93466100188915813470139
2Idar162433571578907248571
3Khedbhrama3151227725369109436
4Poshina00000000
5Prantij8121224799443124233
6Talod513102362933296149
7Vadali25493551455006
8Vijaynagar00000000
Total43103137240597537779752334

Management :- Pvt. Aided

Sr. No.BlockNo of SchoolsNo of Teachers (Working)No of StudentsNo of Classrooms
MaleFemaleTotalBoysGirlsTotal
1Himmatnagar701963955919279619315472601
2Idar59127235362535337509103377
3Khedbhrama185264116171011442854109
4Poshina11234043
5Prantij235799156245715393996170
6Talod15508413416279842611165
7Vadali1137397615321135266774
8Vijaynagar10313061721397111862
Total20755194814992268315142378251561

Management :- All

Sr. No.BlockNo of SchoolsNo of Teachers (Working)No of StudentsNo of Classrooms
MaleFemaleTotalBoysGirlsTotal
1Himmatnagar326816132721432959324011536042120
2Idar29171882815462115317532386851544
3Khedbhrama19655048310331669515282319771050
4Poshina120355253608127091228524994666
5Prantij149414507921129771092423901969
6Talod18051753310501244410867233111084
7Vadali1222982445427293644113734578
8Vijaynagar1473902976879016828717303697
Total15314058447285301218801056292275098708

Management :- Without unaided

Sr. No.BlockNo of SchoolsNo of Teachers (Working)No of StudentsNo of Classrooms
MaleFemaleTotalBoysGirlsTotal
1

Himmatnagar

25662093215522031417818381321519
2

Idar

23259159311841580013782295821167
3

Khedbhrama

178498419917149851413829123941
4

Poshina

119354251605127051228524990663
5

Prantij

12635740876510520938519905799
6

Talod

16546744991610817988320700919
7

Vadali

1112612054665761530611067504
8

Vijaynagar

1373592676268295789016185635
Total132435073524703199197904871896847147