પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડીશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ ખેતીવાડીશાખા
શાખાનું સ૨નામુ સાબરકાંઠા જીલ્લાપંચાયત, હિંમતનગર
મૂખ્ય સં૫ર્ક અધિકારીજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, શ્રી વી. કે. પટેલ
ફોન નંબ૨૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯ ઈન્ટરકોમ નંબર- ૧૩૦
ફેકસ નંબ૨૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી વી. કે. પટેલજીલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯૦૨૭૭૨-૨૪૦૩૫૯ ૯૪૨૬૩૯૯૪૩૭ daoskhmt@gmail.com