પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામુંસાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત, હિંમતનગર,આયુર્વેદ શાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ઈ/ચા શ્રીમતી કલ્પનાબેન ભટ્ટ
ફોન નંબર ૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૩૫, ઈન્ટરકોમ નંબર - ૧પ૯ (શાખાનો ઈન્ટરકોમ નંબર -૧૬૦)
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ઈ/ચા શ્રીમતી કલ્પનાબેન ભટ્ટ જીલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૩૫- ૯૪૨૭૦૦૩૭૬૯ -