પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સ૨નામુ સાબરકાંઠા જીલ્લાપંચાયત, હિંમતનગર
મૂખ્ય સં૫ર્ક અધિકારીશ્રી જે.કે. ચાવડા , જીલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબ૨૦ર૭૭ર-ર૪૧૯૧૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી જે.કે. ચાવડા જીલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૧૯૧૬-૯૯૯૮૯૭૬૫૬૪dso-ddo-sab@gujarar.gov.in