પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાજન્‍મ મરણની નોંઘણી
અંદાજિત જન્મો
જિલ્લા - સાબર કાઠા વર્ષ - ૨૦૧૨
તાલુકા નામકુલ વસ્તીમધ્ય વર્ષથી ચાલી આવતા વસતિઅંદાજિત જન્મોનોંધાયેલ જન્મો% એસ્ટિમેટેડ સામે
બાયડ૧૮૬૩૨૮૨૨૩૮૩૫૫૩૦૪૮૯૫૫૧૬૮.૮૧
ભીલોડા૨૦૬૧૬૮૨૪૭૬૬૯૫૮૬૯૭૮૧૩૧૩૩.૧૧
ધનસુરા ૯૬૩૮૯૧૧૫૭૯૨૨૭૪૪૧૪૭૫૫૩.૭૫
હિંમતનગર૨૫૬૭૬૨૩૦૮૪૪૮૭૩૧૦૧૧૯૪૪૧૬૩.૩૯
ઇડર૨૩૫૯૯૩૨૮૩૪૯૮૬૭૧૮૭૧૮૩૧૦૬.૯૧
ખેડબ્રહ્મા ૨૨૩૫૦૨૨૬૮૪૯૨૬૩૬૩૭૦૧૫૧૧૦.૨૪
માલપુર ૮૬૦૬૩૧૦૩૩૮૭૨૪૫૦૧૬૩૦૬૬.૫૨
મેઘરજ૧૪૧૮૫૩૧૭૦૪૦૮૪૦૩૮૩૨૩૫૮૦.૧
મોડાસા૧૯૧૯૯૬૨૩૦૬૪૪૫૪૬૬૮૦૭૩૧૪૭.૬૯
પ્રાંતિજ ૧૪૬૪૫૦૧૭૫૯૩૦૪૧૬૯૧૮૮૫૪૫.૨૧
તલોદ ૧૩૮૦૩૬૧૬૫૮૨૨૩૯૨૯૨૮૨૫૭૧.૮૮
વડાલી૮૨૨૨૫૯૮૭૭૬૨૩૪૧૫૦૧૨૧.૪
વિજયનગર૯૦૭૬૬૧૦૯૦૩૭૨૫૮૪૧૮૯૮૭૩.૪૫
કુલ૨૦૮૨૫૩૧૨૫૦૧૭૩૮૫૯૨૮૫૬૪૪૩૨૧૦૮.૬૮
આગળ જુઓ