પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપ્રાયમરી હેલ્થ સેન્ટર ના ઓફીસરશ્રીઓની માહિતી

પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્ટર ના ઓફીસરશ્રીઓની માહિતી


SNDistrictTalukaPHCNameMBBS/
AYUSH MO
Mobile NoLandline NoFAX
Number
Email ID
1SabarkanthaHimatnagarBamnaDr.A.I.MalekMBBS96876793192771277330phcbamana.health.sabarkantha@gmail.com,
2SabarkanthaHimatnagarBamnaDr.Rasmi S. RathodRBSK94745161562771277330phcbamana.health.sabarkantha@gmail.com,
3SabarkanthaHimatnagarChandarniDr.Rajan chauhanMBBS96876790402772276327phcchandarni.health.sabarkanth@gmail.com
4SabarkanthaHimatnagarChandarniDr.Lata SutariyaAYUSH96876795032772276327phcchandarni.health.sabarkanth@gmail.com
5SabarkanthaHimatnagarChandarniDr.Jinal P. PatelRBSK AYUSH75678697282772276327phcchandarni.health.sabarkanth@gmail.com
6SabarkanthaHimatnagarDerolDr.Neha PatelMBBS95120205412772227355phcderolhmt.health.sabarkantha@gmail.com
7SabarkanthaHimatnagarDerolDr.Rama S.BhagatAYUSH95120205422772227355phcderolhmt.health.sabarkantha@gmail.com
8SabarkanthaHimatnagarDerolDr.Ayeshabanu A. MemonRBSK AYUSH73834848642772227355phcderolhmt.health.sabarkantha@gmail.com
9SabarkanthaHimatnagarDesasanDr Harsh PatelMBBS96876790542772225193phcdesasan.health.sabarkantha@gmail.com
10SabarkanthaHimatnagarDesasanDr.Shital K.PatelAYUSH96876795042772225193phcdesasan.health.sabarkantha@gmail.com
11SabarkanthaHimatnagarDesasanDr.Dipti S. ChauhanRBSK AYUSH94285558982772225193phcdesasan.health.sabarkantha@gmail.com
12SabarkanthaHimatnagarHadiyolDr.Suraiya DoiMBBS96876790202772239052phchadiyol.health.sabarkantha@gnmail.com
13SabarkanthaHimatnagarHadiyolDr.Anil M MoryaAYUSH96876794992772239052phchadiyol.health.sabarkantha@gnmail.com
14SabarkanthaHimatnagarHadiyolDr.Ayesha M. IdariyaRBSK AYUSH90998973062772239052phchadiyol.health.sabarkantha@gnmail.com
15SabarkanthaHimatnagarIlolDr.R.K.YadavMBBS96876790282772227355phcilol.health.sabarkantha@gmail.com
16SabarkanthaHimatnagarIlolDr.Hetal D.PrajapatiAYUSH96876794982772227356phcilol.health.sabarkantha@gmail.com
17SabarkanthaHimatnagarIlolDr.Karishma S. ThakurRBSK AYUSH95865934152772227356phcilol.health.sabarkantha@gmail.com
18SabarkanthaHimatnagarJamlaDr. Tarulatta S. NayikaMBBS96876790472772221120phcjamla.health.sabarkantha@gnmail.com
19SabarkanthaHimatnagarJamlaDr.Indrajit CharanAYUSH96876795022772221120phcjamla.health.sabarkantha@gnmail.com
20SabarkanthaHimatnagarJamlaDr.Tanvir M. MatadarRBSK AYUSH75678671612772221120phcjamla.health.sabarkantha@gnmail.com
21SabarkanthaHimatnagarViravadaDr.Vikas ParekhMBBS9512020545
9898468366
2772286254phcviravada.health.sabarkantha@gnmail.com
22SabarkanthaHimatnagarViravadaDr.Komal ModiAyush M.O.96876795012772286254phcviravada.health.sabarkantha@gnmail.com
23SabarkanthaHimatnagarViravadaDr.Nalila I. RathodRBSK AYUSH94277355172772286254phcviravada.health.sabarkantha@gnmail.com
24SabarkanthaIdarArodaDR. Fatmakhatun PanchbhaiyaMBBS9428513139phcaroda.health.sabarkarkantha@gmail.com
25SabarkanthaIdarArodaDr.Javnika A. SolankiRBSK AYUSH8866044137phcaroda.health.sabarkarkantha@gmail.com
26SabarkanthaIdarArodaDr.Nidhi SutharRBSK AYUSH9428221421phcaroda.health.sabarkarkantha@gmail.com
27SabarkanthaIdarChitrodaDr. Samir. s. PatelMBBS96876793562778266322phcchitroda.health.sabarkantha@gmail.com
28SabarkanthaIdarChitrodaVD.PRAKASHBHAIAYUSH96876795512778266322phcchitroda.health.sabarkantha@gmail.com
29SabarkanthaIdarChitrodaDr.PARULBEN PATELRBSK AYUSH94292382102778266322phcchitroda.health.sabarkantha@gmail.com
30SabarkanthaIdarFinchodDr. H.M.ChauhanMBBS96876793632778238058phcfinchod.health.sabarkantha@gmail.com
31SabarkanthaIdarFinchodVd. V.K.MakwanaAYUSH7567886796
9429744672
2778238058phcfinchod.health.sabarkantha@gmail.com
32SabarkanthaIdarJashvantgadhDr. H.N.PrajapatiMBBS96876793332778259541phcjashwantgadh.health.sk@gmail.com
33SabarkanthaIdarJashvantgadhDr Manish R NayakAYUSH96876795522778259541phcjashwantgadh.health.sk@gmail.com
34SabarkanthaIdarJashvantgadhDr.Vinod PatelAYUSH (MHU)96876793502778259541phcjashwantgadh.health.sk@gmail.com
35SabarkanthaIdarJashvantgadhDr.Bhagyashree P PanchalRBSK AYUSH94093361892778259541phcjashwantgadh.health.sk@gmail.com
36SabarkanthaIdarKadiyadaraDR. JIGNESH ASARIMBBS96876793272778236330phckadiyadra.health.sabarkatha@gmail.com
37SabarkanthaIdarKadiyadaraDr.Tarlikaben PatelAYUSH96876795502778236330phckadiyadra.health.sabarkatha@gmail.com
38SabarkanthaIdarMudetiDr.Prakash R.TehlaniMBBS96876793492778260201phcmudeti.health.sabarkantha@gmail.com
39SabarkanthaIdarMudetiDr.Mezbin H. PathanAYUSH94089311292778260201phcmudeti.health.sabarkantha@gmail.com
40SabarkanthaIdarMudetiDr.Uttam P. PatelRBSK AYUSH94287693782778260201phcmudeti.health.sabarkantha@gmail.com
41SabarkanthaIdarNava RevasDr. R.R.PATELMBBS96876793702778262069phcrevas.health.sabarkantha@gmail.com
42SabarkanthaIdarNava RevasDr. Bhavesh PatelAYUSH96876795532778262069phcrevas.health.sabarkantha@gmail.com
43SabarkanthaIdarNava RevasDr.Neha S. PatelRBSK AYUSH94291554942778262069phcrevas.health.sabarkantha@gmail.com
44SabarkanthaIdarVerabarDr. K.R.ModiMBBS9687679351
7567886955
2778247288phcverabar.health.sabarkantha@gmail.com
45SabarkanthaIdarVerabarDr.Shahin MansuriRBSK AYUSH9426617989
7567886954
2778247288phcverabar.health.sabarkantha@gmail.com
46SabarkanthaIdarVirpurDr. ALKABEN S RATHODMBBS96876795562778244458phcvirpur.health.sabarkantha@gmail.com
47SabarkanthaIdarVirpurDr.Jigar A ShahAYUSH75678867982778244458phcvirpur.health.sabarkantha@gmail.com
48SabarkanthaKhedbrahmaDerol (Va)Dr. R.D. Goswami (i/c Tho Khedbrahma)MBBS95120139852775241726phcderol.health.sabarkantha@gmail.com
49SabarkanthaKhedbrahmaDerol (Va)Dr.Chintan B. VoraAYUSH94273701382775241726phcderol.health.sabarkantha@gmail.com
50SabarkanthaKhedbrahmaKhedvaDr.Hitesh PatelMBBS9687679433
9601086232
phckhedva.health.sabarkantha@gmail.com
51SabarkanthaKhedbrahmaKhedvaDr.Sarita R. PatelRBSK9898001165phckhedva.health.sabarkantha@gmail.com
52SabarkanthaKhedbrahmaKhedvaAyu.Mahipalsinh GadhaviRBSK AYUSH9712651659phckhedva.health.sabarkantha@gmail.com
53SabarkanthaKhedbrahmaMithibilliDr.Shital Charel (I/C)MBBS9979971868phcmithibili.health.sabarkantha@gmail.com
54SabarkanthaKhedbrahmaMithibilliDr.Sachin J. PatelRBSK9737923765phcmithibili.health.sabarkantha@gmail.com
55SabarkanthaKhedbrahmaMithibilliDr.Shahid G. LodhaRBSK AYUSH97249 56466phcmithibili.health.sabarkantha@gmail.com
56SabarkanthaKhedbrahmaUnchidhanalDr.A R MakwanaMBBS96876794242775287422phcunchidhanal.health.sabarkan@gmail.com
57SabarkanthaKhedbrahmaUnchidhanalDr. Sonal.N.PatelAYUSH94282655372776287422phcunchidhanal.health.sabarkan@gmail.com
58SabarkanthaKhedbrahmaKalolDr.Nikunj PatelMBBS9624592969phckalol.health.sabarkan@gmail.com
59SabarkanthaPoshinaAjavasDr.jitendra jadavMBBS95120139842775283441phcajavas.health.sabarkantha@gmail.com
60SabarkanthaPoshinaAjavasDr.Sandip R. PatelRBSK AYUSH9898141919
9998480000
2776283441phcajavas.health.sabarkantha@gmail.com
61SabarkanthaPoshinaAjavasDr.Kalpesh K. PanchalRBSK AYUSH75748097062777283441phcajavas.health.sabarkantha@gmail.com
62SabarkanthaPoshinaDantralDr.Rajen KalariyaMBBS9687679413phcdantral.health.sabarkantha@gmail.com
63SabarkanthaPoshinaDantralDr.kashyap chauhanAYUSH9687679562phcdantral.health.sabarkantha@gmail.com
64SabarkanthaPoshinaDantralDr.Pratik V. PatelRBSK AYUSH9909412899phcdantral.health.sabarkantha@gmail.com
65SabarkanthaPoshinaDelwadaDr.Lajvanti MahavarMBBS9687679401
9419
phcdelwada.health.sabarkantha@gmail.com
66SabarkanthaPoshinaDelwadaDr.Mohsin K. MakraniAYUSH9725665564phcdelwada.health.sabarkantha@gmail.com
67SabarkanthaPoshinaDelwadaDr.Ashish P. PatelRBSK AYUSH9712615161phcdelwada.health.sabarkantha@gmail.com
68SabarkanthaPoshinaDemtiDr.Ashish CharelMBBS9978873044phcdemti.health.sabarkantha@gmail.com
69SabarkanthaPoshinaDemtiDr.Kvinal N. PrajapatiRBSK9426821613phcdemti.health.sabarkantha@gmail.com
70SabarkanthaPoshinaDemtiDr.Nabi MasiRBSK AYUSH9429983306phcdemti.health.sabarkantha@gmail.com
71SabarkanthaPoshinaKotdaDr.Bhavesh p parmarMBBS7359814012phckotda.health.sabarkantha@gmail.com
72SabarkanthaPoshinaKotdaDr.Haresh R. PatelRBSK9662556776
9726255233
phckotda.health.sabarkantha@gmail.com
73SabarkanthaPoshinaLambadiyaDr.Haren YadavMBBS9687679419phclambdiya.health.sabarkantha@gmail.com
74SabarkanthaPoshinaLambadiyaDr.Manish C. PatelRBSK9725086340phclambdiya.health.sabarkantha@gmail.com
75SabarkanthaPoshinaChandranaDr. B.S.GadhviMBBS9979315703
76SabarkanthaPrantijBalisanaDr.Rahul ChaudhriMBBS75678867042770272005272005phcbalisana.health.sabarkantha@gmail.com
77SabarkanthaPrantijBalisanaDr. Jyotsanaben P. MakvanaAYUSH75678867052770272005272005phcbalisana.health.sabarkantha@gmail.com
78SabarkanthaPrantijBalisanaDr. Priyanka KapadiyaRBSK AYUSH82388528832770272005272005phcbalisana.health.sabarkantha@gmail.com
79SabarkanthaPrantijFatapurDR.Nishit ShahMBBS9687679510phcfatapur.health.sabarkantha@gmail.com
80SabarkanthaPrantijFatapurDr Rachanaben PandyaAYUSH9687679657phcfatapur.health.sabarkantha@gmail.com
81SabarkanthaPrantijFatapurDr Kaushik B PrajapatiRBSK AYUSH9724343756phcfatapur.health.sabarkantha@gmail.com
82SabarkanthaPrantijMajraDr.SATISHAKUMAR VYASHMBBS96876790782770255102255102phcmajara.health.sabarkantha@gmail.com
83SabarkanthaPrantijMajraDr. Sonalben P. KapdiyaAYUSH96876795122770255102255102phcmajara.health.sabarkantha@gmail.com
84SabarkanthaPrantijMajraDr. Dimpalben B.ChauhanRBSK AYUSH94287691572770255102255102phcmajara.health.sabarkantha@gmail.com
85SabarkanthaPrantijMoyadDr.Chirag R.ModiMBBS96876790612770245104245104phcmoyad.health.sabarkantha@gmail.com
86SabarkanthaPrantijMoyadDr Rizvana SabugarAYUSH96876795092770245104245104phcmoyad.health.sabarkantha@gmail.com
87SabarkanthaPrantijMoyadDr Kinjal H PatelRBSK AYUSH75750440412770245104245104phcmoyad.health.sabarkantha@gmail.com
88SabarkanthaPrantijPogluDr. A.H. SolankiMBBS96876790692770244100244100phcpoglu.health.sabarkantha@gmail.com
89SabarkanthaPrantijPogluDr Chandrika JadavAYUSH96876795112770244100244100phcpoglu.health.sabarkantha@gmail.com
90SabarkanthaPrantijPogluDr Hina D PatelRBSK AYUSH94267738532770244100244100phcpoglu.health.sabarkantha@gmail.com
91SabarkanthaTalodAniyodDr.Ketan JansariMBBS9687679109
7567951194
2770288846288846phcaniyod.health.sabarkantha@gmail.com
92SabarkanthaTalodAniyodDr.Vipul.R.PatelAYUSH96876795192771288846288846phcaniyod.health.sabarkantha@gmail.com
93SabarkanthaTalodAniyodDr.Shital.J.ParmarRBSK AYUSH7698811459
9586804342
2771288846288846phcaniyod.health.sabarkantha@gmail.com
94SabarkanthaTalodAntroliDr.Pankaj KataraMBBS96876790952770289413289413phcantroli.health.sabarkantha@gmail.com
95SabarkanthaTalodAntroliDr. Pragnesh K. PatelAYUSH96876795172770289413289413phcpunsari.health.sabarkantha@gmail.com
96SabarkanthaTalodAntroliDr.Humakhatun Mohammed YunusRBSK AYUSH84608974802770289413289413phcpunsari.health.sabarkantha@gmail.com
97SabarkanthaTalodKherolDr.Tushar LeuvaMBBS96876791022770229061229061phckherol.health.sabarkantha@gmail.com
98SabarkanthaTalodKherolDr. Nimesh R ChaudharyAYUSH96876795182770229061229061phckherol.health.sabarkantha@gmail.com
99SabarkanthaTalodPunsariDr.B.C.KumavatMBBS9687679087
9638444982
2770286327286327phcpunsari.health.sabarkantha@gmail.com
100SabarkanthaTalodPunsariDr.Deepak K SolankiAYUSH75678875192770286327286327phcpunsari.health.sabarkantha@gmail.com
101SabarkanthaTalodPunsariDr.Ravindrabhai BarotRBSK AYUSH94090233592770286327286327phcpunsari.health.sabarkantha@gmail.com
102SabarkanthaVadaliDobhadaDr.Manoj ValamiyaMBBS96876793842778285388phcdobhada.health.sabarkantha@gmail.com
103SabarkanthaVadaliDobhadaDR. GITABEN L ZARIYAAYUSH94292412822778285388phcdobhada.health.sabarkantha@gmail.com
104SabarkanthaVadaliTherasnaDr. Kashyap PatelMBBS96876793752778222056phctherasana.health.sabarkanth@gmail.com
105SabarkanthaVadaliTherasnaDr.Ashish BarotAYUSH75678870602778222056phctherasana.health.sabarkanth@gmail.com
106SabarkanthaVadaliTherasnaDr.Urvashi B. PatelRBSK AYUSH94087237922778222056phctherasana.health.sabarkanth@gmail.com
107SabarkanthaVijaynagarAntarsumbaDr. H. L. VaderaMBBS9662955123
7069087235
2775273357273357phcantarsum.health.sabarkantha@gmail.com
108SabarkanthaVijaynagarAntarsumbaDr.J.M.NinamaAYUSH9725752856
7069087240
2775273357273357phcantarsum.health.sabarkantha@gmail.com
109SabarkanthaVijaynagarAntarsumbaDr.Rajesh B. PandorRBSK AYUSH9428196546
7069087245
2775273357273357phcantarsum.health.sabarkantha@gmail.com
110SabarkanthaVijaynagarChithodaDr. V. C. KharadiMBBS9687050357
7069087236
2775260519260519phcchithoda.health.sabarkantha@gmail.com
111SabarkanthaVijaynagarChithodaDr.H.J.SutharAYUSH9979496601
7069087241
2775260519260519phcchithoda.health.sabarkantha@gmail.com
112SabarkanthaVijaynagarChithodaDr.MohammadAslam J. KajiRBSK AYUSH9898380228
7069087244
2775260519260519phcchithoda.health.sabarkantha@gmail.com
113SabarkanthaVijaynagarKodiyavadaDr. K.G.BodatMBBS70690872392775272100272100phckodiyavada.health.sabarkantha@gmail.com
114SabarkanthaVijaynagarKodiyavadaDr.A.G.PandorAYUSH8980127331
7069087242
2775272100272100phckodiyavada.health.sabarkantha@gmail.com
115SabarkanthaVijaynagarKodiyavadaDr.Mayur D.PatelRBSK AYUSH9909926283
7069087243
2775272100272100phckodiyavada.health.sabarkantha@gmail.com
116SabarkanthaVijaynagarSarsavDr. P. L. AsariMBBS9429752717
9428318002
7069087237
2775275328275328phcsarsav.health.sabsarkantha@gmail.com
117SabarkanthaVijaynagarKanadarDr. A. B. AsariMBBS9727562645
7069087238
phckanadar.health.sabarkantha@gmail.com