પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આરોગ્‍ય શાખા
શાખાનું સ૨નામુ સાબ૨કાઠા જિલ્લા પંચાયત હિંમતનગ૨
મૂખ્ય સં૫ર્ક અધિકારીર્ડા મનીષ જે ફેન્‍સી, મુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ
ફોન નંબ૨૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨
ફેકસ નંબ૨૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨,૨૪૨૫૫૨ નંબ૨ - ઈન્ટ૨ કોમ નંબ૨- ૧૩૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
ર્ડા. મનિષ જે. ફેન્‍સીમુખ્‍ય જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨
ર્ડા. જયંત કનોરીયાઅધિક જીલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૯૦ -૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫
શ્રી એ. એલ. ખરાડીવહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્‍ય)૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨૯૬૮૭૬૭૯૦૧૫
શ્રી એ. કે. ભાટીએપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૬૪૨૨ ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯