પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠસામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રના ઓફીસરશ્રીની માહિતી

સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રના ઓફીસરશ્રીની માહિતી


અ.નજીલ્લાનું નામતાલુકાનું નામ હેલ્થ ઓફીસ તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીનું નામ મોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર ઈ-મેઈલ અડ્રેસ
સાબરકાંઠાહિમતનગરગાંભોઈડો.નીરવ સુથાર ઈ/ચા90990646162772250080250080chcgambhoi.health.sabarkantha@gmail.com
સાબરકાંઠાહિમતનગરરૂપાલડો.નીરવ સુથાર90990645642772272001272001chcrupal.health.sabarkantha@gmail.com
સાબરકાંઠાઇડરચોરીવાડડો.ચિરાગ ડી. ડામોર ઈ/ચા94286420012778236333236333chcchorivad.health.sabarkantha@gmail.com
સાબરકાંઠાઇડરદાવડડો.એ.એ. લીમ્બત ઈ/ચા90990697792778277358277358chcdavad.health.sabarkantha@gmail.com
સાબરકાંઠાઇડરઇડરડો. જી.એસ. ગઢવી 90990646012778250111250111chcidar.health.sabarkantha@gmail.com
સાબરકાંઠાખેડબ્રહ્મામટોડાડો.એ.વી.ગઢવી ઈ/ચા90990644612775283335283335chc.matoda.health.sabarkantha@gmail.com
સાબરકાંઠાપોશીનાપોશીના (રતનપુર)ડો.એ.વી.ગઢવી ઈ/ચા90990644612775283335283335chc.poshina.health.sabarkantha@gmail.com
સાબરકાંઠાપોશીનાલાંબડીયાડો.સ્મિતા ગામીત7405341747chc.lambadiya.health.sk@gmail.com
સાબરકાંઠાપ્રાંતિજપ્રાંતિજડો.જે.બી.રાઠોડ90990645042770233651233515chc.prantij.health.sabarkantha@gmail.com
૧૦સાબરકાંઠાપ્રાંતિજતખતગઢડો.રોહિત ઉપાધ્યાય 9624628062
9099064541
2770273133273133chctakhatgadh.health.sabarkant@gmail.com
૧૧સાબરકાંઠાતલોદતલોદડો. પીન્કેશ પટેલ8200660146
9408586504
2770220691220691chc.talod.health.sabarkanth@gmail.com
૧૨સાબરકાંઠાવડાલીવડાલીડો.એ.કે.ચારણ ઈ/ચા90990645222778220156220156chcvadali.health.sabarkantha@gmail.com
૧૩સાબરકાંઠાવિજયનગરવિજયનગરડો. અક્વીન્સ બલાત90990697732775254234254234chcvijaynagar.health.sabarkant@gmail.com