પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાશાળા આરોગ્‍ય

શાળા આરોગ્‍ય

શાળા આરોગ્ય -રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય સપ્તાહ કાર્યક્રમ ૨૦૧૫/૧૬ વીકલી પત્રક-૧ ફાઇનલ રીપોર્ટ
પત્રક-૧ શાળા આરોગ્ય સપ્તાહ કાર્યક્ર્મ વિકલી- ૧ નો રીપોર્ટ તારીખ:- ૦૧ /૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ:- ૧૫ /૨/૨૦૧૬
--વિકલી -પ્રોગ્રેસીવ
-જિલ્લો :- સાબરકાંઠા આંગણવાડી ખાનગી /સરકારી પ્રાથમિક ખાનગી /સરકારી માધ્યમિક/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક હાઈસ્કુલ ખાનગી /સરકારી અન્ય શાળાઓ ખાનગી /સરકારી શાળા એ ન જતાં કુલ
અ.ન વિગત આશ્રમ શાળાકસ્તુરબા આશ્રમઅનાથાશ્રમવિકલાંગ,અંધજન, બહેરા-મૂંગાચિલ્ડ્રન હોમમદ્રેસા કેન્દ્રીય વિધાલયઅન્ય શાળા
કુલ ગામ/પેટા પરા ની સંખ્યા { આયોજન કરેલ}૮૦૧૮૦૧
અઠવાડીયા દરમ્યાન આવરી લીધેલ ગામ progressive ૮૦૧૮૦૧
કુલ ટીમોની સંખ્યા { આયોજન કરેલ}૬૯૬૯
કુલ સંસ્થાઓ ની સંખ્યા { આયોજન કરેલ}૧૯૧૭૧૩૪૪૨૯૩૪૯૩૬૧૧
તપાસણી હેઠળ આવરી લીધેલ સંસ્થાઓની સંખ્યા ૧૯૧૭૧૩૪૪૨૯૩૪૯૩૬૧૧
કુલ નોંધાયેલ બાળકો ની સંખ્યા { આયોજન કરેલ}૧૦૬૯૧૫૨૧૫૩૨૮૬૮૨૪૦૪૯૪૨૧૦૩૩૦૩૭૬૨૬૫૬૩૯૮૭૯૭
ટીમે તપાસેલ બાળકો ની સંખ્યા ૧૦૬૯૧૫૨૧૫૩૨૮૬૮૨૪૦૪૯૪૨૧૦૩૩૦૩૭૬૨૬૫૬૩૯૮૭૯૭
તબીબી અધિકારી એ તપાસવાના બાળકો ની સંખ્યા૧૨૮૮૩૨૪૧૨૦૧૦૬૨૫૯૨૩૧૦૨૫૭૪૮૮૨૩
તબીબી અધિકારી એ અઠવાડીયા દરમ્યાન તપાસેલ બાળકો ની સંખ્યા૧૨૮૮૩૨૪૧૨૦૧૦૬૨૫૯૨૩૧૦૨૫૭૪૮૮૨૩
૧૦સ્થળ પર પ્રાથમિક સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્યા૧૨૮૮૩૨૪૧૨૦૧૦૬૨૫૯૨૩૧૦૨૫૭૪૮૮૨૩
૧૧સંર્દભ સેવા પાત્ર બાળકો ની સંખ્યા૩૪૯૧૦૩૦૩૨૭૧૨૧૭૧૯
૧૨સંર્દભ સેવામાં તપાસેલ અને સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્યા{A+B+C+D+E+F}૩૪૯૧૦૩૦૩૨૭૧૨૧૭૧૯
Aબાળ રોગ નિષ્ણાત દ્ર્વારા તપાસેલ અને સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્યા૧૮૧૪૨૨૧૧૨૭૨૪
Bઆંખરોગ નિષ્ણાત દ્ર્વારા તપાસેલ અને સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્યા૫૨૨૯૭૧૪૦૪૯૦
Cદાંતરોગ નિષ્ણાત દ્ર્વારા તપાસેલ અને સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્યા૬૨૧૪૦૩૪૨૩૬
Dચામડીનારોગ નિષ્ણાત દ્ર્વારા તપાસેલ અને સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્યા૨૦૮૮૨૦૧૩૦
Eકાન નાક ગળા નિષ્ણાત દ્ર્વારા તપાસેલ અને સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્યા૨૯૭૧૧૨૧૧૨
Fઅન્ય રોગ જણાયેલ બાળકોની સંખ્યા૧૨૨૭