પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠતાલુકા હેલ્થ ઓફિસરશ્રીઓની માહિતી

તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરશ્રીઓની માહિતી


તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરશ્રીઓની માહિતી
અ.નં.જીલ્લોતાલુકાનામમોબાઈલ લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
કોડ નંબર
1સાબરકાંઠાહિમતનગરડો.જયેશ પરમાર968767901902772241505241505thohimatnagar.health.sk@gmail.com
2સાબરકાંઠાઇડરડો.કિશોરસિંહ એસ. ચારણ968767932502778253005253005thoidar.health.sabarkantha@gmail.com
3સાબરકાંઠાવડાલીડો.કશ્યપ પટેલ ઈ/ચા એમો9687679375thovadali.health.sabarkantha@gmail.com
4સાબરકાંઠાખેડબ્રહ્માડો.આર.ડી.ગોસ્વામી951201398502775222652222652thokhedbrahma.health.sabarkant@gmail.com
5સાબરકાંઠાપોશીનાડો.બી.એસ.ગઢવી9979315703thoposhina.health.sabarkant@gmail.com
6સાબરકાંઠાપ્રાંતિજડો.ગૌતમ નાયક968767906002770233811233811thoprantij.health.sabarkantha@gmail.com
7સાબરકાંઠાતલોદડો.વિનોદ મુન્ગાડ968767908602770220692220692thotalod.health.sabarkantha@gmail.com
8સાબરકાંઠાવિજયનગરડો.એસ.એમ.ચૌહાણ968767944502775254193254193thovijaynaga.health.sabarkanth@gmail.com